آيیـن نامه و دستورالعمـل های واحد واگیر

مراقبت بيماريهاي واگير

 

* راهنماي جامع نظام مراقبت بيماريهاي واگير براي پزشك خانواده

 

Border

 

ايدز و آميزشي

 

* گزارش جمهوري اسلامي ايران درباره پايش اعلانيه تعهد مصوب اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در

زمينه HIV/AIDS

 

* اطلاع‌رساني به خانواده‌هاي نوجوانان به منظور پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با اچ آي وي / ايدز

 

* ارزيابي بيمار مبتلا به HIV/AIDS و درمان ضدرتروويروسي در بزرگسالان و نوجوانان

 

* رويكرد تشخيصي - درماني به بيماريها و شكايت‌هاي شايع در مبتلايان به HIV

 

* سومين برنامه ملي استراتژيك كنترل بيماري ايدز در ايران سال 93-89

 

* آخرين آمار مربوط به عفونت HIV/AIDS در جمهوري اسلامي ايران

 

* دستورالعمل پيشگيري از انتقال HIV از مادر به كودك

 

* مديريت مواجهه شغلي با HIV و HBV و HCV

 

* مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV

 

* كد مركز مشاوره

 

* راهنماي تغذيه در بيماران مبتلا به HIV

 

* راهنماي تدابير باليني در عفونت هاي آميزشي

 

* راهنماي آموزشي HIV/AIDS و STI ويژه پزشكان

 

* راهنماي آموزشي اچ آي وي و ايدز و بيماريهاي آميزشي

 

* استفاده از داروهاي ضد رتروويروسي در كودكان مبتلا به عفونت HIV

 

Border

 

بيماريهاي مشترك

 

* راهنماي كشوري مبارزه با بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو سال 90

 

* راهنمـاي كشــوري مبـارزه با تب مالـت سال 89 (از صفحـه 1 تا صفحـه 18)

 

* راهنمـاي كشـوري مبـارزه با تب مالت سال 89 (از صفحه 19 تا صفحه 34 )

 

* راهنمـاي كشـوري مبارزه با تب مالـت سال 89 (از صفحـه 35 تا صفحه 48)

 

* راهنمـاي تشخیـص و درمان بروسلـوزیـس (تب مالـت) 1392

 

* راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلـدی (سالک) در ایـران

 

* راهنماي كشوري مبارزه با هاري

 

* فلوچارت واكسيناسيون هاري

 

 

Border

 

بيماريهاي روده‌اي

 

* راهنماي كشـوري نظام مـراقبت بيماريهاي منتقلـه از غـذا از صفحـه 1 تا صفحـه 19 

 

* راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماريهاي منتقلـه از غذا از صفحـه 20 تا صفحـه 49 

 

* راهنماي كشوري نظام مـراقبت بيماريهاي منتقله از غذا از صفحـه 50 تا صفحـه 78 

 

*  آموزش پيشگيري، كنترل و درمان بيماري وبا ( التور )

 

* راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماري بوتوليسم

 

* آخـريـن دستــورالعمـل پیشگیـری و درمـان وبا

 

* دستورالعمل كشوري مراقبت فاسيوليازيس

 

Border

 

پيشگيري با واكسن

 

فلج شل حاد :

 

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حـاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شـل حاد از صفحـه 1 تا صفحه 11

 

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شل حاد از صفحه 12 تا صفحه 31

 

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شل حاد از صفحه 32 تا صفحه 48

 

* دستورالعمل كشوري فلج شل حاد

 

ايمن سازي :

 

* راهنماي 1- مديريت زنجيره سرما، واكسن‌ها، تجهيزات تزريقات ايمن (آموزش براي مديران رده مياني)

 

* راهنماي 2- مشاركت جوامع ( آموزش براي مديران رده مياني )

 

* راهنماي 3- سلامت ايمن‌سازي ( آموزش براي مديران رده مياني )

 

* راهنمــاي 4- نظـارت حمـايتـگــر ( آمــوزش بــراي مــديـــران رده ميــانـي )

 

* راهنمـاي 5- پايـش سيستـم ايمـن‌سـازي ( آمـوزش بـراي مـديـران رده ميـانـي )

 

* راهنماي 6- تهيـه برنامه و بودجـه سالانه ايمن‌سازي ( آموزش براي مديران رده مياني )

 

* راهنماي 7- بررسي پـوشش بـرنامـه گستـرش ايمـن‌سازي ( آمـوزش بـراي مديـران رده مياني )

 

* راهنمـاي 8- ايجــاد بـرنـامــه مـراقبـت بيمـاريـها ( آمــوزش بـــراي مـديــران رده ميـــانـي )

 

* بـرنامه و راهنمــاي ايمن‌سازي مصـوب كميتـه كشـوري ايمـن‌ستازي (ويرايش ششم )

 

* بـرنامـه و راهنمـاي ايمن‌سـازي مصـوب كميتـه كشـوري ايمن‌سـازي (ويرايش هفتم )

 

* راهنماي كشـوري مـراقبـت پيامدهـاي نامطلـوب ايمن‌سازي

 

* دستورالعمل تزريقات ايمن

 

سرخجه :

 

*  راهنماي مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي (CRS )

 

سرخك : 

 

* راهنماي مـراقبت بيـماري سـرخك (مـرحله حذف ) سال 84

 

* راهنماي كشوري مراقبت بيماري سرخك (مرحله حذف )

 

* راهنماي مراقبت بيماري سرخك (مرحله حذف )

 

ديفتري :

 

* راهنماي كشوري مراقبت بيماري ديفتري

 

سياه سرفه :

 

* راهنماي مراقبت از بيماري سياه سرفه

 

مننژيت :

 

* دستـورالعمل مراقبت مننـژيت از صفحــه 1 تا صفحـه 23

 

* دستورالعمل مراقبت مننژيت از صفحـه 24 تا صفحه 48

 

* دستورالعمل مراقبت مننژيت از صفحه 49 تا صفحه 72

 

* دستورالعمل مراقبت مننژيت

 

هپاتيت B :

 

* راهنماي كشوري مراقبت هپاتيت B

 

Border

 

آنفلوآنزا :

 

* دستورالعمل اولیه برای پزشکان در زمینه پیشگیری و درمان ویروس آنفلوآنزای ( A ( H1N1 در کودکان و شیرخواران و زنان باردار

 

* دستورالعمل اجرایی مراقبت آنفلوآنزا و شبه آنفلوآنزا در سال 94

 

* دستورالعمل نه گانه پيشگيري از آنفلوآنزاي خوكي

 

* راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوآنزا

 

* درمان آنفلـوآنـزاي جهانگيـر

 

* پيشگيري از آنفلوآنزا

 

* خـوكـي

 

Border

 

اداره مراقبت و پایگاه مراقبت مرزی ( IHR ):

 

* راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کرونا ویروس ( سندرم تنفسی خاور میانه )

 

* دستورالعمل اجرایی مراقبت بیماریها در زائرین ( حج و عتبات عالیات و اماکن مقدسه )

 

 

Border

 

مالاريا

 

* مجموعـه كمـك آموزشـي تشخيـص مالاريا

 

* راهنمـاي درمان مالاريا ويـرايش چهارم

 

* راهنماي درمان مالاريا (ويرايش دوم)

 

* برنامه حذف مالاريا در افق

 

* كنترل ناقلين مالاريا

 

 

Border

 

سل و جذام

 

*  قطعنامـه نشسـت سـالانـه كشـوري سل

 

* راهنماي كشــوري مبـارزه با ســل 1

 

* راهنماي كشــوري مبـارزه با ســل 2

 

* راهنماي كشــوري مبـارزه با سـل 2

 

* راهنماي كشـوري مبـارزه با سـل 3

 

* راهنماي كشـوري سـل و اچ آي وي

 

*  راهنـمـاي بـيمـاران مبتلا بــه ســـل

 

* راهنمـــاي حـــذف جــــذام (WHO)

 

* راهنمـاي حــذف جــذام

 

* پرسش و پاسخ جذام

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

( H1N1 ) A