آیین نامه و دستور العمل های واحد آموزش سلامت

 

* برنامه خود مراقبتی:

 شیوه نامه:

 

- دستورالعمل‌ها

 

- کتاب و جزوه آموزشی

 

- چک لیست و فرم‌ها

 

* برنامه نیازسنجی مبتنی بر شواهد:

شیوه‌نامه:

 

- جزوه آموزشی نیازسنجی

 

- عناوین پیشنهادی اولویت‌های بهداشتی

 

- فرم گزارش جمع بندی نیاز سنجی سالیانه

 

- نظام جدید نیاز سنجی آموزشی سلامت

 

 

* برنامه رابط مربی سلامت در حوزه‌های علمیه:

شیوه نامه:

 

- دستورالعمل برنامه رابط مربی سلامت در حوزه های علمیه

 

- شاخص‌های برنامه

 

- تفاهم نامه

 

* برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد:

 شیوه نامه:

 

- دستورالعمل برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد

 

- چک لیست‌های آنچه مردم باید بدانند.

 

 

* برنامه پایش نظارت شهرستان‌ها:

شیوه نامه:

 

- دستورالعمل برنامه نظارت

 

- چک لیست نظارت از واحد آموزش سلامت شهرستان

 

- چک لیست نظارت از مرکز یهداشتی‌درمانی

 

- چک لیست نظارت از خانه بهداشت

 

- دستورالعمل نصب پوستر

 

 شاخص‌های برنامه:

 

- شاخص برنامه نظارت در مرکز بهداشتی درمانی

 

- شاخص برنامه نظارت در خانه بهداشت

 

 

* برنامه پزشک خانواده:

شیوه نامه:

 

- دستورالعمل برنامه پزشک خانواده

 

- شاخص‌ها

 

* برنامه توسعه مهارت‌های آموزشی:

شیوه نامه:

 

- دستورالعمل برنامه توسعه مهارت‌های آموزشی

 

- شاخص برنامه

 

 - دوازده مهارت آموزشی

 

- نیازسنجی

 

- نظریه‌ها و الگوهای آموزشی

 

- بسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی و تدوین پیام

 

- ارتباط و جلب حمایت همه جانبه

 

- رسانه‌های آموزشی در حوزه سلامت

 

- اصول استفاده از بازاريابی اجتماعی در حوزه سلامت

 

- اصول آموزش همسانان در حوزه سلامت

 

- مذاکره و چانه زنی برای جلب حمايت همه جانبه از برنامه های سلامت

 

- طراحی يک برنامه آموزشی در حوزه سلامت

 

- اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت

 

- اصول طراحی یک کارگاه آموزشی

 

- ارزشیابی آموزشی 

 

 - پیشگیری از ابتلاء به ایدز

 

- بسیج اطلاع‌رسانی

 

- جلب مشارکت همه‌جانبه 1

 

- جلب مشارکت همه‌‌جانبه 2

 

- راهنمای طراحی پیام در سلامت

 

- راهنمای تشکیل بسیج اطلاع رسانی سلامت

 

- راهنمای تدوین پمفلت موثر

 

- راهنمای تدوین پوستر

 

- اصول طراحی یک کارگاه آموزشی

 

* برنامه  ارزشیابی ساختاری

شیوه نامه:

 

- دستورالعمل برنامه ارزشیابی ساختاری

 

شاخص برنامه

 

فرم‌های آماری:

- فرم آماری  1

 

- فرم آماری 2

 

-  فرم آماری 3

 

فرم آماری 4

 

* برنامه حل مساله به روش تیمی:

    شیوه‌نامه:

 

- دستورالعمل برنامه حل مساله به روش تیمی

 

- فرم‌های برنامه عملیاتی TPS