آیین نامه ،دستورالعمل وکتابچه های واحد بهداشت حرفه ای

 

 1. شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستانها
 2. بسته آموزشی روشنایی در محیط کار
 3. بسته آموزشی صدا در محیط کار
 4. حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم 1391
 5.  دستورالعمل معاینات رانندگان
 6.   قوانین ودانستنی های حقوقی بهداشت حرفه ای
 7.   آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار
 8.  راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک
 9.  آیین نامه تاسیسات کارگاه
 10.  آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه
 11.  آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها
 12.  آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 13. قوانین بهداشت کار
 14.  قانون کار
 15. دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل 
 16. آیین نامه حفاظتی کار با سموم در کارگاهها
 17. آیین نامه وسایل حفاظت فردی
 18. طرح مشترک خانه های بهداشت کارگری
 19. دستورالعمل حمل و نقل جاده اي  سموم و مواد شيميائي
 20. دستورالعمل جامع سامانه بازرسی
 21. فصل چهارم قانون کار
 22. آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل در کارگاه 
 23. آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
 24. راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان
 25. آیین نامه و دستورالمل اجرایی بهداشت قالیبافان
 26. دارونامه خانه بهداشت کارگری
 27. کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی با همکاری پژوهشکده محیط ریست
 28. آیین نامه ایمنی در معادن
 29. محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش - با همکاری پژوهشکده محیط زیست
 30. قانون جامع کنترل دخانیات
 31.  آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه
 32. دستورالعمل تامین سلامت در کارگاههای کوچک
 33. دستورالعمل شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي