آیین نامه ها و دستورالعمل های واحدتوسعه شبکه و ارتقا،سلامت

 

گسترش:

اطلاعات مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی و مشمولین معافیت از انجام خدمات قابونی

قابل توجه فارغ التحصیلان مشمول خدمت وظیفه (پیام آور بهداشت)

تعرفه ارایه خدمات تشخیصی درمانی درمراکز بهداشتی درمانی  دولتی(سال1391)

ضوابط گسترش شبکه

 

تجهیزات:

ضوابط فاكتوروپيش فاكتور

راهنمای استفاده ازسامانه تجهیزات پزشکی

 

ثبت مرگ:

آخرین دستورالعمل نظام ثبت مرگ

آخرین دستورالعمل کاربرد فرم کالبد شکافی شفاهی

 کدکدگذاری کتذاتی47/ینااتااددلادلالونمو.نلمنمنل:»گ:»تینتنتنتنتنتناااااهههعغلبلبتننتنیتنتنعتنغعتنغعتکدگذاری علل مرگ ومیر براساس کتاب ICD-10(دستورالعمل های صدورگواهی فوت وقوانین کدگذاری آنها

 

زیج حیاتی:

راهنمای کاربری زیج در سامانه سیب

 

بهورزی:

دستوالعمل اجرای اموزش مراقبان سلامت سال 1395

پیشنویس آیین نامه پذیرش بهورز ( جدید )

آیین نامه شورای بهورزی

 

پزشک خانواده:

راهنمای  ثبت نام  اعضای تیم  سلامت

راهنمای کاربا سامانه ویزیت پایه

راهنمای کاربافایل قابل حمل ویزیت پایه

دستورالعمل  پزشک خانواده  روستایی13

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی14

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی15