آیین نامه و دستور العمل های واحد غیر واگیر

دیابت

* برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت فاز 1

* برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت فاز 2

* دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت و دیابت بارداری (جدید)

* دیابت بارداری

سرطان 

* دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

ژنتیک

* غربالگری بدو تولد

* فنیل کتونوری

* تالاسمی

حوادث

* راهنمای اجرای جامعه ایمن

قلب و عروق

* راهنمای اجرای برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

* شاخص های  ارزشیابی در برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

* برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا متن آموزشی بهورز

* برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا متن آموزشی کاردان

* راهنمای اندازه گیری فشارخون

* دستورالعمل برنامه جامع قلب و عروق بهورز

* دستورالعمل برنامه جامع قلب و عروق پزشک

* متن آموزشی بیماری مزمن کلیوی

 ایراپن

* دستورالعمل اجرایی بهورز در برنامه ایراپن

 * محتوای آموزشی بهورز در برنامه ایراپن

 * دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن