پروپوزال

 

ارسال الکترونیک پروپوزال

لطفا پیش از ارسال پروپوزال اولیه به نكات زيرتوجه كنيد:

فرم پروپوزال اوليه را در فضاي پيشبيني شده تكميل كنيد(ميتوانيد متن مورد نظر را قبلا تايپ كرده و سپس copy & paste كنيد.)

فرم هاي ناقص قابل ارسال نبوده  و  بررسي نخواهد شد.

براي مشاهده نتيجه داوري ميتوانيد از 14 روز بعد از ارسال از طريق همين سايت(در بخش اطلا عيه ها) پيگيري نمائيد. 

هر پروپوزال فقط يك بار قابل ارسال بوده و پس از ارسال قابل تغيير نخواهد بود و در صورت ارسال بيش از يك بار فقط  فرم نخست رسيدگي خواهد شد .

و تلفن تماس خود را با دقت وارد كنيد Email.

تاریخ امروز را برای پیگیری بعدی یاداشت کنید.

 

 

 

برای شروع ارسال الكترونيكي پروپوزال اوليه اینجا کلیک کنید