برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

برنامه سلامت مادران 

 

 • اجرای بسته ی خدمتی "مراقبت ادغام یافته سلامت مادران" 
 • ثبت خدمات ارایه شده در قالبسته ی خدمتی "مراقبت ادغام یافته سلامت مادران" در سامانه ی سیب 
 • مراقبت ویژه و پیگیری ماردان باردار پرخطر از طریق سامانه ی مادران پرخطر (MCMC در بخش بهداشت)  
 • پیشگیری از انتقال HIV-AIDS به مادر، جنین، نوزاد و کودک در قالب اجرای برنامه PMTCT 
 • ثبت موارد خارج بیمارستانی زایمان ها در سامانه مربوطه 
 • ترویج زایمان طبیعی در قالب برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان 
 • رویج زایمان طبیعی و ایمن در قالب نظارت بر دایر شدن و مدیریت مراکز تسهیلات زایمانی 
 • تشكيل كميته هاي مرگ  و مير مادران باردار در کلیه شهرستان ها با هدف کاهش مرگ و میر مادران 
 • تشكيل كميته هاي زایمان ایمن در کلیه شهرستان ها  

    

 

Border

 

گروه سلامت کودکان و نوزادان

 

 • برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه سلامت نوزادان
 • برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه سلامت کودکانو شير مادر
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی مرتبط با اهداف تعیین شده برنامه هاي سلامت کودكان،نوزادان و شير مادر براي سطوح مختلف فيلد
 • ثبت اطلاعات و داده های موجود در برنامه هاي كودك سالم ، مراقبت هاي ناخوشي هاي اطفال و مرگ كودكان 59-1 ماهه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی آتی
 • تدوين بودجه پرسنلی، لوازم و وسایل کار مرتبط با طرح ها و برنامه های مرتبط با سلامت كودكان، نوزادان و شیر مادر
 • تشكيل جلسات کمیته های فنی و تخصصی مرتبط با برنامه در زمینه حل مسائل و مشكلات موجود سلامت كودكان، شیر مادر و نوزادان
 • تامين و توزيع مكمل هاي دارويي كودكان
 • نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه هاي سلامت کودکان، نوزادان و شير مادر
 • ثبت اطلاعات و داده های موجود در برنامه هاي نوزادان، شير مادر و و مرگ نوزادي و بهره گیری از آن در برنامه ریزی آتی برآورد ،تامين و توزيع شير مصنوعي
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه ترويج تغذيه با شير مادر و كاهش تبليغات شير مصنوعي
 • راه اندازي،نظارت، پايش و ارزشيابي و طراحي تمهيدات لازم بيمارستان هاي دوستدار كودك و بهره گیری از آن در برنامه ریزی آتی
 • بررسی، پايش و تجزيه و تحليل علل تجويز شير مصنوعي
 • اجرا ، پایش و ارزیابی برنامه مراقبتهای كودك سالم و ناخوشي هاي اطفال و نوزادان در سطوح محیطی
 • بررسی، پايش و تجزيه و تحليل علل مرگ نوزادي
 • بررسی، پايش و تجزيه و تحليل علل مرگ كودكان 59-1 ماهه
 • اجراي پروژهای تحقیقاتی مرتبط با سلامت نوزادان طبق اهداف تعیین شده
 • اجراي پروژهای تحقیقاتی مرتبط با سلامت كودكان طبق اهداف تعیین شده

 

  Border

 

گروه باروری سالم و جمعیت 

 

 • ارایه خدمات فاصله گذاری بین تولد ها

 • برگزاری کمیته های اعمال جراحی پیشگیری از بارداری ناخواسته

 • برگزاری کمیته های استانی و شهرستانی ”باروری، فرزندآوری و ارتقای نرخ باروری کلی“

 • انجام ریورسال اعمال جراحی پیشگیری از بارداری ناخواسته

 • ارایه ی خدمات ناباروری (غربالگری، مشاوره، پیشگیری و ارجاع)

 • پیشگیری از سقط 

 • ارایه مشاوره حین ازدواج

 • ارایه مشاوره فرزند آوری

 • ارایه مشاوره تخصصی پس از ازدواج (راه اندازی کلینیک تخصصی و مشاوره جنسی)

 • اجرای طرح ملی کاهش طلاق

 • اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با برنامه

 • بهره گیری ازسامانه پیام سلامت جهت اجرای برنامه

 

 

  Border

 

گروه سلامت میانسالان

 

 • برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه سلامت میانسالان

 • نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات اجرایی برنامه های سلامت میانسالان

 • تهیه و تنظیم مطالب آموزشی مرتبط با اهداف تعیین شده در برنامه های سلامت میانسالان

 • اجرا، پایش و ارزیابی برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان، شناسنامه سلامت کارکنان دولت، مراقبت های یائسگی، پیشگیری از سرطان های شایع زنان و...

 • تشکیل جلسات کمیته های فنی، تخصصی و ساماندهی سلامت میانسالان

 • ثبت، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های موجود در برنامه های اجرایی سلامت میانسالان

 • تامین و توزیع مکمل های دارویی، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز در برنامه های سلامت میانسالان

 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های ترویج شیوه زندگی سالم در دوره میانسالی

 • برنامه ریزی و اجرای بزرگداشت سالانه هفته ملی سلامت بانوان ایران

 • برنامه ریزی و اجرای بزرگداشت سالانه هفته ملی سلامت مردان ایران

 

  Border

گروه سلامت سالمندان