برنامه های واحد آمار و رایانه

 

کار گروه نظام اطلاعات سلامت

* کار گروه نظام سلامت

 

برنامه های آمار و شاخص های سلامت

* شاخص های فرم الف ( فایل word) - (فایل pdf)

 

* شاخص های فرم ب (فایل word) - ( فایل pdf)

 

* شاخص های سالنامه آماری

 

* پوستر شاخص ها و مراقبت های بهداشتی

 

* شاخص های عملکرد رتبه بندی شبکه ها

 

در سامانه پایش شاخص های  بهداشتی:

( در این سامانه سطوح خانه بهداشت و مرکز شهرستان ثبت می گردد و امکان پایش شاخصهای بهداشتی در دوره های زمانی مختلف وجود دارد. همچنین دسترسی مدیران به انواع گزارش های آماری فصلی ، شش ماهه و سالانه از شاخصهای ثبت شده در سطوح مرکز بهداشتی درمانی و مرکز بهداشت شهرستان میسر می باشد.)

 

برنامه IT

* فعالیت واحد آمار در زمینه IT

 

* سقف خرید تجهیزات رایانه ای