برنامه های واحد

 

 

برنامه های  HMC :

 

 • تعیین شاخصهای بهداشتی قابل پایش در  (HMC ) مشتمل بر شاخص های پنل مدیریت، شاخص های عدالت درسلامت و...

 

 • پايش شاخص های سلامت مردم ( بیماریهای دیابت ، پرفشاری خونی، قلبی عروقی و.....)

 

 • وپایش شاخص های ارائه مراقبتهای بهداشتی به مردم (گروه های سنی و بارداری) با بهره بردا ری از نرم افزارهای موجودمانند سیب

 

 • بررسي ومقايسه شاخص ها با استانداردهای کشوری و جهانی

 

 • برگزاری جلسات بررسی وتحليل وضعيت شاخص ها (با مسولان استانی و شهرستانی )و ارائه راهکار مداخله ای برای بهبود در کنار واحد مربوطه

 

 • اعلام موارد خطر به شهرستانوواحد ستادی مربوطه (هشدار)

 

 • راستي آزمايي شاخص هاي عملكردي( از جهت همخوانی اطلاعات ثبتی در سامانه ها، کیفیت ارائه مراقبت های بهداشتی ، آموزش به مراجعین ( با تماس تلفنی و مصاحبه با آنها ....)

 

 • سنجش رضايتمندي مردم (در مصاحبه تلفنی و حضوری با آنها)

 

 • مشارکت در آموزش اساتید و دانشجویان رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت در زمینه نرم افزارها و فرمهای مراقبتی جاری نظام سلامت (مانند سامانه سیب)

 

 • تهیه گزارش هفتگی از روند ثبت  و کیفیت مراقبتهای ارائه شده شبکه ها به مردم (با بهره گیری از سامانه سیب و تماس تلفنی با مراچعین) و ارائه در جلسات تحول سلامت حوزه بهداشت

 

 • برگزاری جلسات مشارکت با نمایندگان معاونت درمان (به منظور ایجاد تعامل و همکاری در اخذ و ارائه اطلاعات مورد نیاز دو معاونت)

 

 • همکاری درتهیه شاخص های خروجی از سامانه سیب (با نقش مدیرسیستم) جهت واحدهای ستادی معاونت

 

 • مشارکت درطراحی و اجرای مطالعات موردی مرتبط