برنامه های واحد تغذیه

 

*اهداف برنامه عملیاتی واحد بهبود تغذیه در سال 1393

 

Border

 

*برنامه عملیاتی واحد بهبود تغذیه در سال 1392

 

Border

 

اولویت های پژوهشی واحد تغذیه سال 1392 

 

* تعیین تأثیر مداخلات مناسب جهت کاهش چاقی در خانم های بالای 30 سال

 

* تعیین تأثیر مداخلات مناسب در جهت کاهش سوء تغذیه چاقی-لاغری شدید در گروه سنی دانش 

   آموزان راهنمایی و دبیرستانی

 

* تعیین تأثیر مداخلات مشاوره تغذیه ای در مراکز و کلینیک های دیابت شهر شیراز

 

* تعیین میزان شیوع کمبود ریزمغذی ها در گروه سنی زیر 6 سال و مقایسه با سال 80

 

* تعیین تأثیر مداخلات انجام شده در وضعیت تغذیه جامعه بررسی و تعیین وضعیت تغذیه دانش آموزان

 ابتدایی و راهنمایی استان(BMI و بررسی یادآمد غذایی)

 

 

Border

 

فعالیت های واحد تغذیه در سال 1392

 

* ارتقاء امنیت غذا و تغذیه جامعه

 

* ارتقاء سواد و دانش تغذیه ای

 

* آموزش تغذیه جامعه نگر

 

*تغذیه و اصلاح شیوه زندگی

 

*تغذیه کودکان زیر 6 سال

 

*تغذیه زنان باردار و شیرده

 

*تغذیه جوانان و نوجوانان

 

*تغذیه بزرگسالان و سالمندان

 

*مدیریت تغذیه در بحران

 

*پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذی ها(آهن،ید،روی،ویتامین آ و...)