برنامه های واحد توسعه شبکه و ارتقا، سلامت

 

برنامه های عملیاتی

برنامه عملياتي سال 1395 واحد توسعه شبکه

برنامه عملياتي بهورزي سال92

برنامه عملياتي گروه گسترش شبكه ها در وضعيت بحران 

برنامه عملياتي سال 1395 برنامه بهداشت عشایر

 

برنامه های عشایر

 برنامه بهداشت عشایر

 

نظام ثبت مرگ

سامانه ثبت مرگ

 

گسترش

آخرین وضعیت واحد های بهداشتی شبکه های تحت پوشش دانشگاه مرداد ماه 1397

 

 بهورزی

شرح وظايف آموزشگاه بهورزي

زيج حياتي چيست؟

اسامی ومشخصات مدیران مراکز آموزش بهورزی 

اطلاعات مربيان بهورزي موجود دانشگاه علوم پزشكي شيراز

اسامی رابطان شهرستانی فصلنامه بهورز سال 1395

جدول اطلاعات فصلي مرتبط با مديريت بهورزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهریور 95

عملکرد 6ماهه امور بهورزي درسال 1395

اطلاعات فراگیران بهورزی در سال 1395

قطب بندی اموزش مراقبان سلامت

 

آموزش و باز آموزی

برنامه بازآموزي بهورزي سال 1395

برنامه بازآموزي مراقبان سلامت سال 1395

آموزش و باز آموزي پزشكان

برگزاري دوره هاي آموزشي 1388

 

پزشک خانواده

نيازپزشك

كتاب بسته خدمت پزشك خانواده

تعرفه ارايه خدمات سال1390

 تعرفه ارايه خدمات سال1391

شرح وظايف ناظرين استاني

 

جلب مشارکت مردمی

آموزش اهداکنندگان خون(سازمان انتقال خون)New 1x1x

انواع اهداکنندگان خونNew 1x1x

باورهای نادرست درخصوص اهدای خونNew 1x1x

مواردمعافیت ازاهدای خونNew 1x1x

کارگاه آموزش کشوری فرهنگ سازی انتقال خونNew 1x1x

شرایط اهدای خونNew 1x1x

کارگاه فرهنگ سازی اهدای خون بامشارکت داوطلبان سلامتNew 1x1x

اهداف مشاركت

فرمها

مطالب آموزشي

مجموعه كتب ويژه داوطلبين

اهداف برنامه داوطلبان سلامت محلات

روشهاي جذب داوطلبان 

چند انتظار از رابطين بهداشت

سخني با رابطين بهداشت

 

اولويت هاي پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي  واحدتوسعه شبكه وارتقاء سلامت

 

برنامه پزشک خانواده شهری