برنامه های واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

 

 

سلامت جوانان

 

 * شناسنامه سلامت جوانان

 

Border

 

معاینات نوجوانان محصل و غیر محصل

 

مراقبت نوجوانان محصل و غیر محصل  ( معاینات مقدماتی و تکمیلی پزشک ) 

 

 

Border

 

مدارس مروج سلامت

 

* ارتقاء مدارس مروج سلامت

* پرونده مدرسه مروج سلامت

* فرم های مدرسه مروج سلامت

 

Border

 

پدیکلوز

 

* جدیدترین فرم آماری پدیکلوز

* فرم بیماریابی پدیکلوز

 

Border

 

واکسیناسیون

 

* واکسیناسیون

 

Border

 

آموزش سلامت در مدارس

 

* فرم آماری ارزیابی آموزش در مدارس

 

Border

 

تغذیه دانش آموزی

 

* سامان دهی بوفه (پایگاه تغذیه سالم)

 

Border

 

بلوغ 

 

* بلوغ

 

Border

  

تفاهم نامه با شبکه ها

 

* تفاهم نامه سال 95

 

 Border

 

پنل مدیریتی واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 

* پنل مدیریت