تحقيقات


* پـــروپـــوزال ليشــمانيــا
 

* مطالعه در ارتباط با آنفلوآنزاي H1N1

 

* دانشمندان يك گام به درمان ايدز نزديك‌ ترند

 

* خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه HIV/AIDS

 

* بررسـي شيـوع شپش سـر در مـدارس استان فارس

 

* 12 سـال مـراقبـت فلـج اطفال و فلـج شـل حـاد در استـان فـارس

 

* بررسي وضعيت حيوان گزيدگي و هاري ز سال 1390-1384 در استان فارس

 

* آناليز داده‌هاي مرگ و مير تصادفات رانندگي در سالهاي 1389-1383 در استان فارس

 

* بـررسـي مقايسـه‌اي و اپيـدميتولوژيك بيمـاري تب‌مالت سال 1389-1378 در استان فـارس

 

* بررسي ميـزان شيـوع بيـماري تب مالت در عشايـر منـاطـق ييلاق استان فـارس در سـال 1391

 

* تعييـن الگــو و تـــوزيـع واقعـه مــرگ بـه روش داده‌كـاوي از سالهــاي 1389-1383 در استـان فـارس

 

* بررســي اپيــدميـولوژيك بيـماري تب خونـريــزي دهنـده كريمــه كنگــو در از سال 1390-1378 در استـان فارس

 

* بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد عشايـر در خصـوص بيماري تب‌مالت در مناطق ييلاق استان فارس در سال 1391-1384

 

1