تماس باما

 

 

آقای دکترهمتی

7132122349

خانم عسکری (مسول دفتر)

7132122741

 خانمها فتحی وقوامی

آقای احد امیری قرقانی 

7132305410-7425

7132305410-7473

خانمها شعاع حقیقی وفیروزی

7132122407

آقای مهندس زره پوش

7132122014

خانم نعیمی-آقای قاسمی

7132122426

آقای دکتروجدانیان

7132122336

آقایان درویشی و دکتربهروز شریفی

7132122328

آقای سمتی

7132122368

خانم سیادتی

7132122837

آقای دکترتوانی

7132122842

مسولیت های هر کدام از همکاران  گرامی در این لینک قرار دارد.