تماس با ما

* مدیر گروه واحد بیماری های غیرواگیر                               32122449  3  

 

* معاون واحد بیماری های غیرواگیر- کارشناس ژنتیک           32122395 - 32122547

 

* کارشناس حوادث غیرترافیکی و جامعه ایمن                     32305410   داخلی 7749

 

* کارشناس سرطان و ثبت سرطان                                   32122680     و  32305410   داخلی 7423

 

* کارشناس حوادث ترافیکی                                            32305410   داخلی 7354

 

* کارشناس قلب و عروق                                                32305410   داخلی 7421

 

* کارشناس دیابت                                                         32122447

 

* اپراتور                                                                       32305410   داخلی 7526

 

پست الکترونیکی:                                                         gh-vagir @sums.ac.ir