جدول پایش نقطه به نقطه

 

Pic1

 

 P0228 1

 

P0228 2

 

Rotbeh Shabake