سوالات متداول آمار و جمعیت

 

 

 

سوال 1 : برای نحوه محاسبه پوشش جمعیتی درسامانه سیب چگونه است ؟

 

پاسخ :در حال حاضر از سامانه سیب نمی توان شاخص گرفت اما بدین روش می توان خروجی گرفته و پوشش را محاسبه نمود: از بخش فهرست گیرندگان خدمت در سمت راست و بالای صفحه تعداد جمعیت تحت پوشش واحد مورد نظر رویت می شود .این عدد مخرج کسر مارا برای محاسبه پوشش نشان می دهد. سپس از بخش گزارش، گزارش مراقبتهایس انجام شده ، می توان تعداد مراقبتهای انجام شده برای تعداد افراد گیرنده خدمت ملاحظه نمود. تعداد گیرندگان خدمت صورت کسر برای محاسبه این پوشش را تشکیل می دهد.از حاصلضرب تعداد گیرندگان خدمت درعددصد و تقسیم بر تعداد کل جمعیت می توان پوشش جمعیت واحد مورد نظر را محاسبه نمود.

 

سوال 2: نحوه ثبت مرده زایی در سامانه چگونه است؟

 

پاسخ :در منوی ثبت وقایع،ثبت زایمان، مرده زایی تیک زده می شود.

 

سوال3: آیا افرادی که علی رغم پیگیریهای مکرر برای دریافت خدمت مراجعه نمی نمایند می توان خروج از جمعیت تحت پوشش زد؟

 

پاسخ :خیر.کماکان بایستی در فهرست گیرندگان خدمات قرار داشته با راهکارهای متعدد ،پیگیری جلب آنها برای دریافت خدمت انجام گیرد.

 

سوال  : آیا برای به روز کردن اطلاعات جمعیتی سامانه، وقایعی مانند مرگ، طلاق و ازدواج های مربوط به سال 1394 نیز لازم است در سامانه ثبت گردد؟

 

پاسخ :در این رابطه لازم است به موارد زیر توجه شود: الف)اگر مرگی اتفاق افتاده و نام آن فرد در لیست جمعیت ثبت نامی وجودداردلازم است ثبت مرگ ایشان با ذکر علت مرگ بنا به تشخیص پزشک اقدام نموده و در آن خانوار سرپرست جدید نیز تعریف شود تا امکان ارائه و ثبت خدمات مربوط به سرپرست خانوار برای ایشان فراهم گردد. ب) اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق نیز اگر کماکان در سامانه بر مبنای ابندای سال 94 می باشد لازم است ثبت شده و تغییرات لازم در سامانه اعمال گردد.

 

سوال  : چگونه می توان نسبت خدمت به جمعیت را درسامانه محاسبه نمود و تفسیر آن چیست؟

 

پاسخ :از تقسیم تعداد کل خدمات ثبت شده در سامانه بر تعداد کل جمعیت ثبت نام شده نسبت خدمت به جمعیت بدست می آید.منظور از این شاخص این است که به  هریک از افراد جمعیت ثبت نامی بطور میانگین چندخدمت داده شده است. این شاخص مورد رصد و پایش کشوری است اما اگر تعداد خدمت به تعداد جمعیتی که حداقل یکبار مراقبت شده اند تقسیم شده و میانگین گرفته شود عدد صحیح تری بدست می آید زیرا برای جمعیتی که مراجعه نکرده اند و ما خدمتی به آنها نداده ایم میانگین خدمت معنای درستی ندارد.

 

سوال  : آیا امکان گزارش گیری ازبخش ساخت گزارش،برای جمعیت روستای قمر درسامانه وجوددارد؟

 

پاسخ :در حال حاضر خیر اما پیگیری می شود.