سوالات متداول بهداشت دهان و دندان

 

 

 

سوال 1 : آیا وارنیش تراپی غیر از بخش اقدام در کدام قسمت سامانه لازم است ثبت گردد؟

 

پاسخ :علاوه بر ثبت در بخش اقدام ، دربخش فهرست نیازهای درمانی ،بخش اقدام ، وارنیش تراپی نوبت اول یا دوم ثبت گردد.

 

 

سوال 1 : آمار فعالیتهای بهداشت دهان و دندان درکدام بخش سامانه قابل مشاهده است؟

 

پاسخ :با توجه به تغییرات ایجادشده درسامانه ، در منوی خدمات، آمار مراقبت دهان و دندان قابل مشاهده است و با تعیین نقش و محدود گزارش گیری امکان اخذ گزارش وجوددارد.

 

سوال  :استخراج آمار تعداد مسواک انگشتی توزیع شده در نقش کارشناس ستادی از کدام بخش سامانه امکان پذیر است؟

 

پاسخ : از منوی گزارش ها-گزارش مراقبتها- گزارش اقدام-تعیین محدوده سنی –نوشتن کلمه مسواک دربخش اقدام-انتخاب گزینه مسواک انگشتی- توزیع شده