سوالات متفرقه

 

 

 

سوال 1 : از کجا متوجه می شویم که مراقبت قبلی مراجعین را چه کسی انجام داده است؟

 

 پاسخ : با انتخاب گیرنده خدمت، مراجعه به بخش مراقبت های انجام شده یا خلاصه پرونده الکترونیک فرد یا بخش گزارش خدمات ،دربالای صفحات هر فرم ارزیابی یا مراقبتی نام ارائه دهنده خدمت مشاهده می گردد.

 

سوال2: کارشناسان ستادی چگونه متوجه شوند که کاربران خدمات را بطور کامل به مراجعین ارائه کرده اند؟

 

پاسخ : الف) بعد از انتخاب گیرنده خدمت،از منوی ارائه خدمت تعداد مراقبت انجام نشده نشان داده می شود. ب)درصفحه فهرست خدمت گیرندگان ،باکس مقابل تعداد خدمات را انتخاب نمایند عدد مشاهده شده در مقابل نام هریک از افراد نشان دهنده تعداد مراقبت انجام نشده است.

 

سوال 3: آیا در میزکار پزشک می توان مراقبتهای انجام شده مراقب سلامت را مشاهده نمود ؟

 

پاسخ : در حال حاضر درسامانه مجموع مراقبتهای پزشک و مراقب سلامت جمعیت تحت پوشش پایگاه سلامت مشاهده می گردد ، پیگیری تفکیک گزارش اطلاعات مراقبتی با نقش دو کاربر انجام گرفته است که بزودی به تفکیک قابل گزارش گیری باشد.

 

سوال 4: برای خروج نام فرد از جمعیت تحت پوشش چه اقدامی باید انجام داد ؟

 

پاسخ : پس از انجام هماهنگی های لازم با پزشک خانواده مربوطه ،ورود به منوی ثبت نام و سرشماری-فهرست خانوارها-ورود کدملی  یکی از اعضای خانوار-جستجو-انتخاب نام فرد برای خروج و ثبت علامت ضربدر در باکس قرمز مقابل نام فرد.در بخش مهاجرت نیز مهاجرت به خارج ثبت گردد.

 

سوال 5: برای افزودن نام فرد به اعضای خانوار تحت پوشش چه اقدامی باید انجام داد ؟

 

پاسخ :پس از انجام هماهنگی های لازم با پزشک خانواده مربوطه ،ورود به منوی ثبت نام و سرشماری-فهرست خانوارها-ورود کدملی یکی از اعضای خانوار-جستجو-انتخاب باکس کدخانوار-در تعریف خانوار ،ثبت کدملی فرد،تعیین نسبت ایشان و در نهایت ثبت انجام می گیرد.اگر فرد از محل دیگری مهاجرت کرده است مهاجرت به داخل نیز تکمیل گردد.

 

سوال 6: تماس و پیگیری انجام شده افراد چگونه در سامانه ثبت می گردد ؟

 

پاسخ : ورود به منوی ثبت نام و سرشماری، فهرست خدمت گیرندگان-تعیین خدمت گیرنده و کلیک برروی باکس آخر مقابل نام فرد(ثبت تماس)-تعیین تاریخ پیگیری،ساعت تعیین موضوع پیگیری(مراجعه برای دریافت مراقبت،پیگیری بیماری و ....)-تعیین نوع پیگیری (تلفنی-حضوری و ...)-تعیین نتیجه پیگیری (عدم پاسخگویی-بهبودی و ...)- نوشتن نام شخص پاسخگو-نوشتن توضیحات در صورت لزوم-ثبت

 

سوال  : فرم ارزیابی بلایا برای چه کسانی در سامانه می توان تکمیل نمود؟

 

 پاسخ : برای زنان همسردار خانوار،زنانی که همسران آنها فوت کرده یا طلاق گرفته اند ،زنانی که به تنهایی زندگی می کنند و سرپرست خانوار هستند..

 

سوال  : فرمهای ارزیابی و مراقبتی که برای گیرندگان خدمات غیر فعال گردیده است،چگونه می توان مجددا فعال کرد؟

 

 پاسخ : بعد از انتخاب گیرنده خدمت ،از منوی ارائه خدمت  دربخش سایر مراقبتها ،مراقبت غیرفعال انتخاب گردیده و فعال نمایید.

 

سوال : کاربران فعال سامانه  چه کسانی هستند؟

 

پاسخ : کاربران ارائه دهند خدمت (شامل پزشک، بهورز، مراقب سلامت، ماما ، کارشناس تغذیه و روانشناس)  کاربران فعال سامانه محسوب می شوند این افراد ضمن ارائه خدمت ، نسبت به ثبت خدمات درسامانه نیز اقدام می نمایند. 

 

سوال  :فرم بهداشت کشاورزی برای چه کسانی درسامانه تکمیل می گردد؟

 

پاسخ : برای کلیه کشاورزان 18 سال به بالا

 

سوال  :فهرست ویزیت پزشک و ماما در کدام بخش سامانه قابل مشاهده است؟

 

پاسخ :  درصفحه داشبورد میز کار  و در منوی گزارش ها-گزارش ویزیت ها-فهرست ویزیت به تفکیک شکایت اصلی –تشخیص-سن و جنس  و ...و در محدوده زمانی قابیل گزارش گیری است.