فرآیندها ی واحد

 

جمع آوری مبالغ صدور کارت تندرستی و صلاحیت بهداشتی محل کسب

 

صدور کارت بازرسی

 

تدوین برنامه عملیاتی

 

اعلام شرایط هشدار در زمان بروز آلودگی هوا

 

بررسی کیفی آب آشامیدنی از نظر فاکتورهای شیمیائی

 

راه اندازی کلینیک ترک دخانیات

 

برنامه نرم افزاری سیستم مدیریت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

 

تهیه دارو جهت کلینیک های ترک دخانیات

 

طغیان ها مرتبط با آب و مواد غذایی

 

بررسی پرونده های مراکز و اماکن در کمیته ماده 44

 

صدور مجوز مجتمع های گردشگری

 

صدور گواهی رعایت مقررات بهداشت محیط و پرتوها جهت موسسات رایولوژی و بیمارستانها و مراکز کاربرد تشعشعات یونیزان

 

برنامه های آموزشی واحد

 

صدور یا تمدید مجوز واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی

 

کمیته حفاظت از منابع آب

 

صدور مجوز بهداشتی خودروهای ویژه حمل متوفیات

 

صدور صلاحیت بهداشتی شرکت های متقلضی عرضه مواد غذایی مجاز در بوفه مدارس

 

جمع آوری فرمهای آماری بهداشت محیط