فرم های و زمان بندی ارسال آنها

ژنتیک

* فرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره تالاسمی- استراتژی اول

* فرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره تالاسمی- استراتژی دوم

* فرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره تالاسمی- استراتژی سوم

* فرم شماره1- فرم مراجعه به آزمایشگاه تشخیص قبل از تولد

* فرم شماره1- شبکه خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و تشخیص قبل از تولد

* فرم مشاره 2- درخواست آزمایش های تکمیلی و مشاوره تخصصی

* فرم مشاره 2- درخواست آزمایش های تکمیلی و مشاوره تخصصی

* فرم شماره3- تعهدنامه

* فرم شماره3- تعهدنامه

* فرم شماره4- گزارش فعالیت مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تالاسمی

* فرم شماره4- گزارش فعالیت مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تالاسمی

* فرم شماره5- اعلام مشخصات زوج های ناقل تالاسمی/ مشکوک نهایی

* فرم شماره6- گزارش مراقبت ویژه زوج ناقل تالاسمی/ مشکوک نهایی، نوزادان متولد شده و عملکرد استراتژی سوم

* فرم شماره6- گزارش مراقبت ویژه زوج ناقل تالاسمی/ مشکوک نهایی، نوزادان متولد شده و عملکرد استراتژی سوم

* فرم شماره7- بررسی زنان شوهردار کمتر از 40 سال

* فرم شماره7- بررسی زنان شوهردار کمتر از 40 سال

* فرم شماره8- ارجاع والدین بیماران بتاتالاسمی ماژور

* فرم شماره9- اعلام مشخصات بیماران بتا تالاسمی ماژور شناسایی شده جدیدو موارد غیبت از درمان

* فرم شماره10- اعلام مشخصات بیماران بتا تالاسمی شناسایی شده جدید و پیگیری موارد غیبت از درمان

Border

حوادث

* فرم خطی عقرب گزیدگی

* فرم تجمعی عقرب گزیدگی شهرستان

* کنترل آمار عقرب گزیدگی

* فرم خطی مار گزیدگی

* فرم تجمعی مار گزیدگی شهرستان

* کنترل آمار مارگزیدگی

* راهنمای استفاده از فایل کنترل آمار گزش

* نرم افزار ثبت حوادث سال 95

Border

سرطان

* فرم شماره 1: فرم درخواست پاتولوژی و سیتولوژی

* فرم شماره 2: فرم گزارش پاتولوژی

* فرم شماره 3: وضعیت گزارش موارد سرطان مراکز پاتولوژی

* فرم شماره 4: فرم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

* فرم شماره 5: فرم پیگیری بیماران سرطانی (صفحه1)

* فرم شماره 5: فرم پیگیری یبماران سرطانی (صفحه2)

* فرم شماره 6: فرم تکمیل نهایی نواقص اطلاعات هویتی در مراکز پاتولوژی و ...

* فرم شماره 7: فرم جمع آوری موارد سرطانی از بخش های هماتوللوژی انکولوژی

Border

قلب و عروق

* فشارخون روستایی

Border

دیابت

* shep

* فرم شماره5

* فرم ارجاع به مرکز تخصصی دیابت

* دستورالعمل نحوه ی تکمیل فرم شماره 5

* فرم غربالگری و بیمار یابی دیابت و فشارخون بالا

* فرم غربالگري و بيماريابي ديابت و فشار خون بالا(فرم شمارة 1)

* پرونده بيماران ديابتي

* دستورالعمل تكميل فرم غربالگري و بيماريابي ديابت و فشار خون بالا(فرم شمارة 1)

* آموزش مربیان همسان دیابت

Border

زمان بندی ارسال آمار واحد بیماری های غیرواگیر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ردیف

عنوان

زمان جمع آوری

زمان ارسال

1

فرم شماره4 تالاسمی

 آخر هر فصل

 دوازدهم ماه بعد

2

فرم شماره 6 تالاسمی

آخر هر فصل

 دوازدهم ماه بعد

3

 عملکرد تالاسمی

 هر سه ماه

 پانزدهم ماه بعد

4

 آمار بیماران تالاسمی

آخر هر سال

 20فروردین

5

آمار مرگ و میر بیماران تالاسمی

 آخر هر سال

 20فروردین

6

در صورت بروز تالاسمی فرم شماره 11

 به محض اطلاع

 در اسرع وقت

7

موارد خارج از شهرستان تالاسمی فرم شماره 5

 هر ماه

در اسرع وقت

8

آمار دانش آموزان یکبار در سال

 تا پایان اسفند ماه

 فروردین ماه

9

فرم فعالیت آموزشی تالاسمی

 یکبار در سال

 فروردین ماه

10

نرم افزار ثبت حوادث بیمارستانی

 آخر هر فصل

 چهاردهم ماه بعد

11

آمار چهارشنبه سوری

15فروردین ماه

پایان فروردین ماه

12

فرم مار و عقرب گزیدگی

آخر هر فصل به تفکیک ماه

 پانزدهم ماه بعد

13

 فرم شماره 3 غربالگری نوزادان

( CH، PKU، G6PD)

آخر هر فصل به تفکیک ماه

 دوازدهم ماه بعد

14

اسامی بیماران PKUو CH

پایان هر فصل

2ماه بعد

15

فرم شماره 2 غربالگری دیابت در مناطق روستائی و شهری زیر 20 هزار نفر

هر سه ماه بصورت فصلی

پانزدهم ماه بعد

16

 فرم شماره1 سرطان ( درخواست پاتولوژی )

پایان هر فصل

 پانزدهم ماه بعد

17

فرم شماره 2سرطان ( گزارش پاتولوژی )

پایان هر فصل همراه با فرم شماره 1

 پانزدهم ماه بعد

18

 فرم شماره 3سرطان ( گزارش دهی پاتولوژی )

 پایان هر فصل

 پانزدهم ماه بعد

19

 فرم شماره 4سرطان ( مبتنی بر جمعیت )

 پایان هر فصل

پانزدهم ماه بعد

20

فرم شماره 5سرطان

 یکبار در سال ( 5 درصد بیماران مبتلا به سرطان گزارش شود )

 پانزدهم ماه بعد

21

فرم شماره 6  سرطان

( تکمیل اطلاعات فرم شماره 2 )

 آخر هر فصل همراه با فرم شماره 2

 پانزدهم ماه بعد

22

 آمار مرگ به علت سرطان

 پایان هر فصل

 پانزدهم ماه بعد