فرم ها و چک لیست ها

* لیست 436 قلمی داروهای بیمه روستایی (xlsx)

لیست 436 قلمی داروهای بیمه روستایی(pdf)

* لیست داروهای اعصاب و روان

 *لیست دارو های تکرار شونده

 

 

Border

 چک لیست های بازبینی شده

* چك ليست بازديد از داوخانه مراكز دولتي  Jadid

 * چك ليست بازديد از داروخانه واگذار شده به بخش خصوصيJadid

 * چك ليست بازديد از خانه بهداشتJadid

 * چك ليست بازيد از انبار دارويي Jadid

 

* فرم ارسال گزارش بازدید ها

 

Border

 

* فرم درخواست مکمل ها

 * فرم اعتبارات هزینه شده دارویی

فرم درخواست مکمل و گزارش اعتبار (اکسل)

 

 

 Border

Jadid* فرم قرارداد واگذاري داروخانه به بخش خصوصي

 

* فرم قرارداد اجاره محل داروخانه به بخش خصوصي

 

* فرم اطلاعات اجاره محل داروخانه به بخش خصوصي

 

صورتجلسه تعیین اجاره

 

Border

 

* فرايند عقد قرارداد داروخانه بخش خصوصي در طرح بيمه روستايي

 

* فرايند تحويل نسخه داروخانه هاي طرف قرارداد بيمه روستايي

 

Border

 

 

* فرم خلاصه صورتحساب

 

* نحوه پذیرش نسخ بیمه روستایی