فرم ها و چک لیست های واحد توسعه شبکه و ارتقا، سلامت

 

تجهیزات

 

فرم شماره1:فرم درخواست  خدمات تجهیزات پزشکی

 

فرم شماره2:فرم درخواست تحویل کالاازانبار

 

فرم شماره3:فرم درخواست خریدکالا

 

فرم شماره4:فرم سوابق تعمیرات

 

فرم شماره5:فرم سوابق تجهیزات اسقاطی

 

فرم شماره 6:فرم بازدیده دوره ای واحدها

 

فرم شماره7:فرم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه((PM )

 

فرم شماره8:فرم انجام نگهداري پيشگيرانه 

 

فرم شماره9:فرم وضعیت کالیبرااسیون

 

فرم شماره10:فرم اپراتوری دستگاه

 

فرم شماره12:فرم شناسنامه تجهیزات پزشکی

 

فرم پیشبینی دوره‎های آموزشی واحد 

 

فرم بازدید وتعمیرتجهیزات پزشکی

 

گروه پزشک خانواده

 

فرم داده ها

 

آمار جدید ماهیانه

 

چک لیست های پایش

 

فرم گزارش بازدید ازشهرستانها

 

فرمهای سرشماری سامانه سلامت ایرانیان

 

گروه بهورزی

 

چک لیست بازدید خانه بهداشت

 

چک لیست بازدید فیلد کاری خانه بهداشت

 

 فرم مدیریت بهورزی

 

فرم بازآموزی بهورزان

 

فرم آموزش بدو خدمت کارکنان

 

فرم گزارش فصلی فعالیت های مربیان

 

فرم آموزش مراقبان سلامت

 

صورتجلسه شورای بهورزی

 

دستورالعمل تکمیل فرمها

 

واگذاری به بخش خصوصی

 

نظارات و پایش پایگاه بهداشتی بخش خصوصی

 

گروه گسترش

 

عملكرد كاردانهاي چندپيشه