فهرست کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها

آیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیرآیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

 

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت فاز 1

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت فاز 2

دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت و دیابت بارداری (جدید)

دیابت بارداری

سرطان

دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

ژنتیک

غربالگری بدو تولد

فنیل کتونوری

تالاسمی

حوادث

راهنمای اجرای جامعه ایمن

قلب و عروق

راهنمای اجرای برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

شاخص های  ارزشیابی در برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا متن آموزشی بهورز

برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا متن آموزشی کاردان

راهنمای اندازه گیری فشارخون

دستورالعمل برنامه جامع قلب و عروق بهورز

دستورالعملبرنامه جامع قلب و عروق پزشک

متن آموزشی بیماری مزمن کلیوی

 

دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت 93-92

دستورالعمل مدارس مروج سلامت

دستورالعمل پرونده سلامت مدرسه

ساماندهی بوفه مدارس

دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم در مدرسه

متمم دستورالعمل ضوابط بهداشتی بوفه مدارس در سال تحصیلی 89-90

آموزش سلامت در مدارس

بسته خدمت بهورز

بسته خدمت پزشک

دستورالعمل دهان و دندان در سنجش

دستورالعمل حداقل ضوابط بهداشتی بوفه مدرسه

توافقنامه

شناسنامه سلامت

دستورالعمل ایمنی مدارس.1

دستورالعمل ایمنی مدارس. 2

ابلاغیه آموزش و پرورش مربوط به ایمنی مدارس

آیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد مبارزه با بیماری های واگیرآیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 

مراقبت بيماريهاي واگير

* راهنماي جامع نظام مراقبت بيماريهاي واگير براي پزشك خانواده

ايدز و آميزشي

* گزارش جمهوري اسلامي ايران درباره پايش اعلانيه تعهد مصوب اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در

زمينه HIV/AIDS

* اطلاع‌رساني به خانواده‌هاي نوجوانان به منظور پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با اچ آي وي / ايدز

* ارزيابي بيمار مبتلا به HIV/AIDS و درمان ضدرتروويروسي در بزرگسالان و نوجوانان

* رويكرد تشخيصي - درماني به بيماريها و شكايت‌هاي شايع در مبتلايان به HIV

* سومين برنامه ملي استراتژيك كنترل بيماري ايدز در ايران سال 93-89

* آخرين آمار مربوط به عفونت HIV/AIDS در جمهوري اسلامي ايران

* دستورالعمل پيشگيري از انتقال HIV از مادر به كودك

* مديريت مواجهه شغلي با HIV و HBV و HCV

* مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV

* كد مركز مشاوره

* راهنماي تغذيه در بيماران مبتلا به HIV

* راهنماي تدابير باليني در عفونت هاي آميزشي

* راهنماي آموزشي HIV/AIDS و STI ويژه پزشكان

* راهنماي آموزشي اچ آي وي و ايدز و بيماريهاي آميزشي

* استفاده از داروهاي ضد رتروويروسي در كودكان مبتلا به عفونت HIV

بيماريهاي مشترك

* راهنماي كشوري مبارزه با بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو سال 90

* راهنمـاي كشــوري مبـارزه با تب مالـت سال 89 (از صفحـه 1 تا صفحـه 18)

* راهنمـاي كشـوري مبـارزه با تب مالت سال 89 (از صفحه 19 تا صفحه 34 )

* راهنمـاي كشـوري مبارزه با تب مالـت سال 89 (از صفحـه 35 تا صفحه 48)

* راهنماي كشوري مبارزه با تب خونريزي دهنده كريمه كنگو سال 89

* راهنماي كشوري مبارزه با تب مالت سال 91

* راهنماي كشوري مبارزه با هاري

* فلوچارت واكسيناسيون هاري

* راهنماي كشوري سالك

بيماريهاي روده‌اي

* راهنماي كشـوري نظام مـراقبت بيماريهاي منتقلـه از غـذا از صفحـه 1 تا صفحـه 19

* راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماريهاي منتقلـه از غذا از صفحـه 20 تا صفحـه 49

* راهنماي كشوري نظام مـراقبت بيماريهاي منتقله از غذا از صفحـه 50 تا صفحـه 78

آموزش پيشگيري، كنترل و درمان بيماري وبا ( التور )

* راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماري بوتوليسم

* آخرين دستـورالعمل درمان بيماران مبتلا به وبا

* دستورالعمل كشوري مراقبت فاسيوليازيس

پيشگيري با واكسن

فلج شل حاد :

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حـاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شـل حاد از صفحـه 1 تا صفحه 11

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شل حاد از صفحه 12 تا صفحه 31

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شل حاد از صفحه 32 تا صفحه 48

* دستورالعمل كشوري فلج شل حاد

ايمن سازي :

* راهنماي 1- مديريت زنجيره سرما، واكسن‌ها، تجهيزات تزريقات ايمن (آموزش براي مديران رده مياني)

* راهنماي 2- مشاركت جوامع ( آموزش براي مديران رده مياني )

* راهنماي 3- سلامت ايمن‌سازي ( آموزش براي مديران رده مياني )

* راهنمــاي 4- نظـارت حمـايتـگــر ( آمــوزش بــراي مــديـــران رده ميــانـي )

* راهنمـاي 5- پايـش سيستـم ايمـن‌سـازي ( آمـوزش بـراي مـديـران رده ميـانـي )

* راهنماي 6- تهيه برنامه و بودجه سالانه ايمن‌سازي ( آموزش براي مديران رده مياني )

* راهنماي 7- بررسي پـوشش بـرنامـه گسترش ايمن‌سازي ( آمـوزش براي مديران رده مياني )

* راهنمـاي 8- ايجـاد بـرنـامــه مراقبـت بيمـاريـها ( آمــوزش بــراي مـديـران رده ميــانـي )

* برنامه و راهنماي ايمن‌سازي مصوب كميته كشوري ايمن‌سازي (ويرايش ششم )

* برنامه و راهنماي ايمن‌سازي مصوب كميته كشوري ايمن‌سازي (ويرايش هفتم )

* راهنماي كشـوري مـراقبـت پيامدهـاي نامطلـوب ايمن‌سازي

* دستورالعمل تزريقات ايمن

سرخجه :

راهنماي مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي (CRS )

سرخك :

* راهنماي مـراقبت بيـماري سـرخك (مـرحله حذف ) سال 84

* راهنماي كشوري مراقبت بيماري سرخك (مرحله حذف )

* راهنماي مراقبت بيماري سرخك (مرحله حذف )

ديفتري :

* راهنماي كشوري مراقبت بيماري ديفتري

سياه سرفه :

* راهنماي مراقبت از بيماري سياه سرفه

مننژيت :

* دستـورالعمل مراقبت مننـژيت از صفحــه 1 تا صفحـه 23

* دستورالعمل مراقبت مننژيت از صفحـه 24 تا صفحه 48

* دستورالعمل مراقبت مننژيت از صفحه 49 تا صفحه 72

* دستورالعمل مراقبت مننژيت

هپاتيت B :

* راهنماي كشوري مراقبت هپاتيتB

آنفلوآنزا :

* دستورالعمل نه گانه پيشگيري از آنفلوآنزاي خوكي

* راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوآنزا

* درمان آنفلـوآنـزاي جهانگيـر

* پيشگيري از آنفلوآنزا

* خـوكـي

مالاريا

* مجموعـه كمـك آموزشـي تشخيـص مالاريا

* راهنمـاي درمان مالاريا ويـرايش چهارم

* راهنماي درمان مالاريا (ويرايش دوم)

* برنامه حذف مالاريا در افق

* كنترل ناقلين مالاريا

سل و جذام

قطعنامـه نشسـت سـالانـه كشـوري سل

* راهنماي كشــوري مبـارزه با ســل 1

* راهنماي كشــوري مبـارزه با ســل 2

* راهنماي كشــوري مبـارزه با سـل 2

* راهنماي كشـوري مبـارزه با سـل 3

* راهنماي كشـوري سـل و اچ آي وي

راهنـمـاي بـيمـاران مبتلا بــه ســـل

* راهنمـــاي حـــذف جــــذام (WHO)

* راهنمـاي حــذف جــذام

* پرسش و پاسخ جذام

 

گسترش:

اطلاعات مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی و مشمولین معافیت از انجام خدمات قابونی

قابل توجه فارغ التحصیلان مشمول خدمت وظیفه (پیام آور بهداشت)

تعرفه ارایه خدمات تشخیصی درمانی درمراکز بهداشتی درمانی  دولتی(سال1391)

ضوابط گسترش شبکه

تجهیزات:

ضوابط فاكتوروپيش فاكتور

راهنمای استفاده ازسامانه تجهیزات پزشکی

ثبت مرگ:

دستورالعمل استفاده ازبرنامه ثبت مرگ نسخه920726

کدگذاری علل مرگ ومیر براساس کتاب ICD-10(دستورالعمل های صدورگواهی فوت وقوانین کدگذاری آنها

بهورزی:

آیین نامه پذیرش بهورز با مدرک کاردانی مصوب شهریور1388

آیین نامه پذیرش بهورز بامدرک دیپلم مصوب شهریور1388

پزشک خانواده:

راهنمای  ثبت نام  اعضای تیم  سلامت

راهنمای کاربا سامانه ویزیت پایه

راهنمای کاربافایل قابل حمل ویزیت پایه

دستورالعمل  پزشک خانواده  روستایی13

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی14

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی15

 آیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد سلامت خانواده و جمعیت
 

 

گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر

- قوانین و ایین نامه های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

- تغذيه شيرخوار در ساعت اول زندگي دستورالعمل

- كد بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شيرمادر

- برنامه آهن ياري گروه هاي در معرض خطر كم خوني فقر آهن

- احیای پایه کودکان 1

گروه سلامت مادران

- برنامه آهن ياري گروه هاي در معرض خطر كم خوني فقر آهن

- تجویز امگا-سه در بارداری

- بارداری متعاقب تزریق واکسن روبلا

- در مورد زمان ارجاع مادر باردار با سابقه سزارين تكراري به متخصص زنان در ماه آخر بارداري

-سردرد در بارداری

- مرگ مادر متعاقب سقط یا زایمان در منزل

گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

-دستورالعمل روش های تنظیم خانواده

- دستورالعمل تكميل فرم های تنظیم خانواده

- دستورالعمل سیاستگذاری جدید جمعیت  1

- دستورالعمل سیاستگذاری جدید جمعیت 2

- دستورالعمل سیاستگذاری جدید جمعیت 3

گروه سلامت میانسالان

- دستورالعمل تهیه پاپ اسمیر

- بخشنامه دفتر سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس در خصوص پاپ اسمیر

- بیماری های پستان؛ معاینه بالینی و روش های تشخیصی ویژه پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی-درمانی

- کلیدهای طلایی سلامت برای آینده ای شیرین تر از گذشته در دوران یائسگی

گروه سلامت سالمندان

- طرح درس شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

- دستورالعمل پايش شيوه زندگي سالم

آیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد آموزش سلامتآیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد بهداشت حرفه ای

-

دستورالعمل داوطلبان بسییج سلامت

- تفاهم نامه

- کتاب بسیج (بسیجی، الگوی زندگی سالم)

- فرم آماری

* برنامه نیازسنجی مبتنی بر شواهد:

شیوه‌نامه:

- جزوه آموزشی نیازسنجی

- عناوین پیشنهادی اولویت‌های بهداشتی

- فرم گزارش جمع بندی نیاز سنجی سالیانه

- نظام جدید نیاز سنجی آموزشی سلامت

* برنامه رابط مربی سلامت در حوزه‌های علمیه:

شیوه نامه:

- دستورالعمل برنامه رابط مربی سلامت در حوزه های علمیه

- شاخص‌های برنامه

* برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد:

شیوه نامه:

-دستورالعمل برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد

* برنامه پایش نظارت شهرستان‌ها:

شیوه نامه:

- دستورالعمل برنامه نظارت

- چک لیست نظارت از واحد آموزش سلامت شهرستان

- چک لیست نظارت از مرکز یهداشتی‌درمانی

- چک لیست نظارت از خانه بهداشت

- دستورالعمل نصب پوستر

شاخص‌های برنامه:

- شاخص برنامه نظارت در مرکز بهداشتی درمانی

- شاخص برنامه نظارت در خانه بهداشت

* برنامه پزشک خانواده:

شیوه نامه:

- دستورالعمل برنامه پزشک خانواده

- شاخص‌ها

* برنامه توسعه مهارت‌های آموزشی:

شیوه نامه:

- دستورالعمل برنامه توسعه مهارت‌های آموزشی

- شاخص برنامه

- دوازده مهارت آموزشی

- نیازسنجی

- نظریه‌ها و الگوهای آموزشی

- بسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی و تدوین پیام

- ارتباط و جلب حمایت همه جانبه

- رسانه‌های آموزشی در حوزه سلامت

- اصول استفاده از بازاريابی اجتماعی در حوزه سلامت

- اصول آموزش همسانان در حوزه سلامت

- مذاکره و چانه زنی برای جلب حمايت همه جانبه از برنامه های سلامت

- طراحی يک برنامه آموزشی در حوزه سلامت

- اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت

- اصول طراحی یک کارگاه آموزشی

- ارزشیابی آموزشی 

راهنمای آزمون مجازی

-پیشگیری از ابتلاء به ایدز

- بسیج اطلاع‌رسانی

- جلب مشارکت همه‌جانبه 1

- جلب مشارکت همه‌‌جانبه 2

- راهنمای طراحی پیام در سلامت

- راهنمای تشکیل بسیج اطلاع رسانی سلامت

- راهنمای تدوین پمفلت موثر

- راهنمای تدوین پوستر

اصول طراحی یک کارگاه آموزشی*** برنامه  ارزشیابی ساختاری

شیوه نامه:

- دستورالعمل برنامه ارزشیابی ساختاری

شاخص برنامه

فرم‌های آماری:

- فرم آماری  1

- فرم آماری 2

-  فرم آماری 3

فرم آماری 4

* برنامه حل مساله به روش تیمی:

شیوه‌نامه:

- دستورالعمل برنامه حل مساله به روش تیمی

- فرم‌های برنامه عملیاتی TPS

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستانها

بسته آموزشی روشنایی در محیط کار

بسته آموزشی صدا در محیط کار

حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم 1391

دستورالعمل معاینات رانندگان

قوانین ودانستنی های حقوقی بهداشت حرفه ای

آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار

راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک

آیین نامه تاسیسات کارگاه

آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه

آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

قوانین بهداشت کار

قانون کار

دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل 

آیین نامه حفاظتی کار با سموم در کارگاهها

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

طرح مشترک خانه های بهداشت کارگری

دستورالعمل حمل و نقل جاده اي  سموم و مواد شيميائي

دستورالعمل جامع سامانه بازرسی

فصل چهارم قانون کار

آیین نامه حفاظتی وسایلحمل و نقل در کارگاه

آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار

راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان

آیین نامه و دستورالمل اجرایی بهداشت قالیبافان

دارونامه خانه بهداشت کارگری

کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی با همکاری پژوهشکده محیط ریست

آیین نامه ایمنی در معادن

محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش - با همکاری پژوهشکده محیط زیست

قانون جامع کنترل دخانیات

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه

دستورالعمل تامین سلامت در کارگاههای کوچک

دستورالعمل شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي

آیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد بهداشت روانآیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد بهداشت محیط

 

دستورالعمل تكميل فرم شرح حال روانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني

دستور العمل تكميل فرم گزارش ماهانه پيگيري بيماري هاي غيرواگير

دستورالعمل تكميل فرم ارجاع و مراقبت از بيماران اعصاب و روان

 

آئین نامه بهداشت محیط

آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده ( 13 ) قانون اصلاح مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي

قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

آئین نامه نامه رسیدگی به تخلفات مربوط به گزارشات آماری و فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور

قانون مجازات اسلامی در ارتباط با امور بهداشتی ( ماده 688-689)

دستورالعمل های مقابله محیطی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور

دستور عمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف

آیین نامه و دستورالعمل ها ی واحد آمار و رایانه
 

*شرح وظایف کارشناسان آمار مرکز بهداشت شهرستان (فایل word) - ( فایل pdf)

* راهنمای محاسبه ی بعضی شاخص های بهداشتی

* شرح وظایف رابطان آمار مراکز بهداشتی

* راهنمای پوستر شاخص های بهداشتی

* آیین نامه اجرایی کارشناسان فناوری اطلاعات