فهرست اخبار و رویداد ها

بیشتر بدانیم: اهميت صرف صبحانه در دانش آموزان چیست؟/ ترغیب دانش آموزان به صرف صبحانه با ایجاد تنوع

مطالعاتدههاخيرنشاندادهكهتغذيهصحيحدرقدرت يادگيريدانشآموزانموثراستونخوردنصبحانهميتوانداثرات منفيبريادگيريآنهاداشتهباشد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: درشرايطناشتاييكوتاهمدت طبيعي،مكانيسمهموستاتيك،گلوكزخونرادرسطحينگاه ميداردكهبهعملكردطبيعيمغزلطمهواردنشودواگرمدت زمانناشتاييطولانيترباشد،نگهداريقندخوندرسطحيكه مغزقادربهفعاليتطبيعيخودباشد،دشوارترشده، يادگيريو تمركزحواسمختلميشود.

Breakfast

"زینب رشیدی" افزود: بررسيها درسالهايگذشتهنشانمی دهدكهافزايشنسبي قندخونموجببهبودعملكردمغزويادگيريدانشآموزانميشود؛ يكيازدلايلافزايشيادگيريبهعلتبالارفتن قندخون،ساختهشدن "استيلكولين"استكهنقشآندرتقويتحافظه،بهاثبات رسيدهاست.

او تداوم در نخوردنصبحانهوتبديلبهعادتشدن راموجب كمبوددريافتموادمغذيروزانهموردنيازفرددانست و اضافه کرد: صبحانهدروعدههايديگرجايگزيننمی شودودرنتيجه كمبود كالري،ويتامينهاواملاحرا به همراه دارد.

این کارشناس تغذیه دانشگاه، ادامه داد:مطالعاتجديدنشانمی دهد،دانشآموزانيكهصبحانهنميخورند،بيشتردر معرضاضافهوزنوچاقيقراردارند؛ نخوردنصبحانهوناشتاييطولانيمدتموجبافتقندخونشدهودروعدهناهاربهعلتگرسنگيواشتهايزياد،غذايبيشتريخوردهميشودكهدرنهايتاضافه وزنوچاقيرابه دنبالدارد.

رشیدی افزود: براياينكهدانشآموزاناشتهايكافيبرايخوردنصبحانهداشتهباشند،بايدشامرادرساعت هایابتداي شبصرفكنندوشب هادرساعتمعينبخوابندتاصبحبتوانندزودتربيدارشوندووقت كافيبرايخوردنصبحانهداشتهباشند.

او یادآور شد: اگروالدينصبحانهرابهعنوانيكوعدهغذاييمهمتلقيكنند وهرروزدورسفرهصبحانهبنشينند، مشوقدانشآموزانبرايصرفصبحانه هستند؛ پدر و مادرها بايدسحرخيزي،ورزشونرمشصبحگاهيوخوردنصبحانهدرمحيطگرمخانوادهرابهكودكانخود آموزش دهند.

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه اضافه کرد: غذاهاييمانندفرني،شيربرنج،حليم،عدسي و آش، بیشترموردعلاقهدانشآموزانهستندوازارزش غذاييبالاييبرخوردارند که می توان به عنوان وعده صبحانه برای کودکانمان تهیه کنیم.

رشیدی تاکید کرد:غذاهاييمانندنان وپنيروگردو،نانوتخممرغوگوجهفرنگي،نانوكرهومربا،نانوكرهوعسل،نانوكرهوخرما،همراه بايكليوانشير،يكصبحانهسالمومغذيبرايدانشآموزاناست.

او در پایان گفت:يكيازدلايلنخوردن صبحانهدردانشآموزان،تكراريويكنواختبودنآناست؛ تنوعدرصبحانه،دانشآموزانرابهخوردن صبحانهتشويقميكند.

Usfull Links نظر سنجی

کدام قسمت وب سایت معاونت بهداشت مفیدتر است؟

علمی/ آموزشی - 29.2%
تازه های پزشکی - 15.3%
اخبار / اطلاعیه - 14.8%
همه موارد بالا - 40.7%

مجموع آراء: 216
نظر دهی پایان یافته است on: 01 اکتبر 2016 - 00:00
شنبه, 30 شهریور 1398

Usfull Links موقعیت مکانی

 

Untitled 1

 

 

Usfull Links آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه روزها
784
2108
12453
14863
43366
59006
3340139

Forecast Today
1872


Your IP:18.207.136.184