شبکه های بهداشت و درمان

 

 

شبكه بهداشت و درمان آباده

شبكه بهداشت و درمان بهداشت آباده از سال 1348 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 7 خانه بهداشت

* 2 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 5 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان ارسنجان

شبكه بهداشت و درمان بهداشت ارسنجان از سال 1377 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 16خانه بهداشت

* 2 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 2 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان استهبان

شبكه بهداشت و درمان بهداشت استهبان از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 15خانه بهداشت

* 1 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 4 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان اقليد

شبكه بهداشت و درمان بهداشت اقليد از سال 1364 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 34خانه بهداشت

* 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 3 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان بوانات

شبكه بهداشت و درمان بهداشت بوانات از سال 1374 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 26خانه بهداشت

* 5 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 3 مركز بهداشتي درماني شهري

شبكه بهداشت و درمان خرم بيد

شبكه بهداشت و درمان بهداشت خرم بيد از سال 1379 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 10خانه بهداشت

* 1 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 3 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان خنج

شبكه بهداشت و درمان بهداشت خنج از سال 1384 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 13خانه بهداشت

* 2 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان داراب

شبكه بهداشت و درمان بهداشت داراب از سال 1365 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 66 خانه بهداشت

* 9 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 4 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان زرين دشت

شبكه بهداشت و درمان بهداشت زرين دشت از سال 1380 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 19خانه بهداشت

* 2 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 2 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان سپيدان

شبكه بهداشت و درمان بهداشت سپيدان از سال 1360 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 59خانه بهداشت

* 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 2 مركز بهداشتي درماني شهري

 

  • مركز بهداشت شيراز

مركز بهداشت شهرستان شيراز شامل دو مركز زير مي باشد كه هر كدام داراي مشخصات ذيل مي باشد :

1- مركز بهداشت شهداي والفجر از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي - درماني آغاز بكار نمود.

اين مركز داراي واحد هاي تابعه :

- بهداشتي و آزمايشگاهي

- پشتيباني

است . هم اكنون مراكز زير تحت پوشش اين مركز مي باشد :

* 61 خانه بهداشت

* 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 24 مركز بهداشتي درماني شهري

2- مركز بهداشت شهداي انقلاب از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي - درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز زير تحت پوشش اين مركز مي باشد :

* 85 خانه بهداشت

* 19 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 14 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان فراشبند

شبكه بهداشت و درمان بهداشت فراشبند از سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 16خانه بهداشت

* 3 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 1 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان فيروز آباد

شبكه بهداشت و درمان بهداشت فيروز آباد از سال 1364 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 42خانه بهداشت

* 4 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 4 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان قير و كارزين

شبكه بهداشت و درمان بهداشت قير و كارزين از سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 26خانه بهداشت

* 5 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 3 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان كازرون

شبكه بهداشت و درمان بهداشت كازرون از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 89خانه بهداشت

* 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 9 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان لارستان

شبكه بهداشت و درمان بهداشت لارستان از سال 1369 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 54خانه بهداشت

* 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 8 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان لامرد

شبكه بهداشت و درمان بهداشت لامرد از سال 1371 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 28خانه بهداشت

* 3 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 4 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان مرودشت

شبكه بهداشت و درمان بهداشت مرودشت از سال 1367 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 99خانه بهداشت

* 20 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 5 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان ممسني

شبكه بهداشت و درمان بهداشت ممسني از سال 1365 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 95خانه بهداشت

* 19 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 3 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان مهر

شبكه بهداشت و درمان بهداشت مهر از سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 20خانه بهداشت

* 4 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 3 مركز بهداشتي درماني شهري

 

شبكه بهداشت و درمان ني ريز

شبكه بهداشت و درمان بهداشت نيريز از سال 1369 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

* 35خانه بهداشت

* 6 مركز بهداشتي درماني روستايي

* 4 مركز بهداشتي درماني شهري