فهرست کلیه فرایندها

 

لینک های مفید مربوط به واحد غیر واگیرلینک های مفید مربوط به واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

 * فرایند تدوین برنامه عملیاتی

 * فرایند معاینه دانش آموزان

 * فرایند تکمیل پرونده سلامت مدرسه 

فرایند اجرای طرح مدارس مروج سلامت

 * فرایند برگزاری کمیته استانی مدارس مروج سلامت

 * فرایند معاینات کارکنان مدارس مروج سلامت

 * فرایند آموزش سلامت در مدارس

 * فرایند اجرای واکسیناسیون توام اول متوسطه

 * فرایند اجرای معاینات دانش آموزان عشایر

 * فرایند بارگذاری اطلاعات در سایت دانشگاه

 * فرایند فعالیت های رابط آموزش

 * فرایند پیشگیری از پدیکلوزیس

 * فرایند تدوین برنامه عملیاتی

 * فرایند معاینه دانش آموزان

 * فرایند تکمیل پرونده سلامت مدرسه 

فرایند اجرای طرح مدارس مروج سلامت

 * فرایند برگزاری کمیته استانی مدارس مروج سلامت

 * فرایند معاینات کارکنان مدارس مروج سلامت

 * فرایند آموزش سلامت در مدارس

 * فرایند اجرای واکسیناسیون توام اول متوسطه

 * فرایند اجرای معاینات دانش آموزان عشایر

 * فرایند بارگذاری اطلاعات در سایت دانشگاه

 * فرایند فعالیت های رابط آموزش

 * فرایند پیشگیری از پدیکلوزیس

لینک های مفید مربوط به واحد سلامت خانواده و جمعیتلینــک های مفیــد مـربــوط بــه واحـد واگیـر

جمع آوری مبالغ صدور کارت تندرستی و صلاحیت بهداشتی محل کسب

صدور کارت بازرسی

تدوین برنامه عملیاتی

اعلام شرایط هشدار در زمان بروز آلودگی هوا

بررسی کیفی آب آشامیدنی از نظر فاکتورهای شیمیائی

راه اندازی کلینیک ترک دخانیات

برنامه نرم افزاری سیستم مدیریت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

تهیه دارو جهت کلینیک های ترک دخانیات

طغیان ها مرتبط با آب و مواد غذایی

بررسی پرونده های مراکز و اماکن در کمیته ماده 44

صدور مجوز مجتمع های گردشگری

صدور گواهی رعایت مقررات بهداشت محیط و پرتوها جهت موسسات رایولوژی و بیمارستانها و مراکز کاربرد تشعشعات یونیزان

برنامه های آموزشی واحد

صدور یا تمدید مجوز واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی

کمیته حفاظت از منابع آب

صدور مجوز بهداشتی خودروهای ویژه حمل متوفیات

صدور صلاحیت بهداشتی شرکت های متقلضی عرضه مواد غذایی مجاز در بوفه مدارس

جمع آوری فرمهای آماری بهداشت محیط

* دكتــر پرويــن افسر كـازرونــي

* دكتـر مصطفـي ابراهيمـي

* دكتر حميــد بختياري

* دكتـر مژگان ثابـت

* زهرا سلطاني

* مرضيه عطاء الهي

* احمـــدرضــا رضايـــي

* محســن علـي اكـبـرپــور

* معصــومـــه گــل محمــــدي

فهرست کلیه فرایندهای واحد بهداشت محیطفهرست کلیه فرایندهای واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

جمع آوری مبالغ صدور کارت تندرستی و صلاحیت بهداشتی محل کسب

صدور کارت بازرسی

تدوین برنامه عملیاتی

اعلام شرایط هشدار در زمان بروز آلودگی هوا

بررسی کیفی آب آشامیدنی از نظر فاکتورهای شیمیائی

راه اندازی کلینیک ترک دخانیات

برنامه نرم افزاری سیستم مدیریت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

تهیه دارو جهت کلینیک های ترک دخانیات

طغیان ها مرتبط با آب و مواد غذایی

بررسی پرونده های مراکز و اماکن در کمیته ماده 44

صدور مجوز مجتمع های گردشگری

صدور گواهی رعایت مقررات بهداشت محیط و پرتوها جهت موسسات رایولوژی و بیمارستانها و مراکز کاربرد تشعشعات یونیزان

برنامه های آموزشی واحد

صدور یا تمدید مجوز واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی

کمیته حفاظت از منابع آب

صدور مجوز بهداشتی خودروهای ویژه حمل متوفیات

صدور صلاحیت بهداشتی شرکت های متقلضی عرضه مواد غذایی مجاز در بوفه مدارس

جمع آوری فرمهای آماری بهداشت محیط

فرآينداعلام مواردفوت وتعامل درون وبرون بخشي

فرآيند اعلام نيازتجهيزات توسط شهرستان

فرآيندتامين نيروي استخدامي

فرايند درخواست انتقال وماموريت

فرايند ارتقاء واگذاري

فرآيند بازآموزي مدون استاني بهورزان

فرآيند آموزش بدوخدمت كاركنان جديدالورود

فرايند پذيرش دانش آموزبهورزي

فرآيند توزيع نيروي انساني

فرآيندخريدتجهيزات

فرآیندتوزیع وبررسی دفترچه های گواهی فوت

فرآیندمشاوره به شهروندان

فرآیندرسیدگی به شکایات داوطلبان بهورزی