فهرست کلیه فرم ها و چک لیست ها

واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیرواحد بهداشت نوجوانان جوانان و بهداشت مدارس

* فرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره تالاسمی- استراتژی اول

* فرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره تالاسمی- استراتژی دوم

* فرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره تالاسمی- استراتژی سوم

* فرم شماره1- فرم مراجعه به آزمایشگاه تشخیص قبل از تولد

* فرم شماره1- شبکه خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و تشخیص قبل از تولد

* فرم مشاره 2- درخواست آزمایش های تکمیلی و مشاوره تخصصی

* فرم مشاره 2- درخواست آزمایش های تکمیلی و مشاوره تخصصی

* فرم شماره3- تعهدنامه

* فرم شماره3- تعهدنامه

* فرم شماره4- گزارش فعالیت مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تالاسمی

* فرم شماره4- گزارش فعالیت مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تالاسمی

* فرم شماره5- اعلام مشخصات زوج های ناقل تالاسمی/ مشکوک نهایی

* فرم شماره6- گزارش مراقبت ویژه زوج ناقل تالاسمی/ مشکوک نهایی، نوزادان متولد شده و عملکرد استراتژی سوم

* فرم شماره6- گزارش مراقبت ویژه زوج ناقل تالاسمی/ مشکوک نهایی، نوزادان متولد شده و عملکرد استراتژی سوم

* فرم شماره7- بررسی زنان شوهردار کمتر از 40 سال

* فرم شماره7- بررسی زنان شوهردار کمتر از 40 سال

* فرم شماره8- ارجاع والدین بیماران بتاتالاسمی ماژور

* فرم شماره9- اعلام مشخصات بیماران بتا تالاسمی ماژور شناسایی شده جدیدو موارد غیبت از درمان

* فرم شماره10- اعلام مشخصات بیماران بتا تالاسمی شناسایی شده جدید و پیگیری موارد غیبت از درمان

 

حوادث

* فرم تجمعی عقرب گزیدگی شهرستان

* کنترل آمار عقرب گزیدگی

* فرم تجمعی مار گزیدگی شهرستان

* کنترل آمار مارگزیدگی

 

سرطان

* فرم شماره 1: فرم درخواست پاتولوژی و سیتولوژی

* فرم شماره 2: فرم گزارش پاتولوژی

* فرم شماره 3: وضعیت گزارش موارد سرطان مراکز پاتولوژی

* فرم شماره 4: فرم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

* فرم شماره 5: فرم پیگیری بیماران سرطانی (صفحه1)

* فرم شماره 5: فرم پیگیری یبماران سرطانی (صفحه2)

* فرم شماره 6: فرم تکمیل نهایی نواقص اطلاعات هویتی در مراکز پاتولوژی و ...

* فرم شماره 7: فرم جمع آوری موارد سرطانی از بخش های هماتوللوژی انکولوژی

 

قلب و عروق

* فشارخون روستایی

 

دیابت

* shep

* فرم شماره5

* فرم ارجاع به مرکز تخصصی دیابت

* دستورالعمل نحوه ی تکمیل فرم شماره 5

* فرم غربالگری و بیمار یابی دیابت و فشارخون بالا

*فرم غربالگري و بيماريابي ديابت و فشار خون بالا(فرم شمارة 1)

* پرونده بيماران ديابتي

*دستورالعمل تكميل فرم غربالگري و بيماريابي ديابت و فشار خون بالا(فرم شمارة 1)

*فرم نتایج معاینات دانشجویی 93 (excell)

*فرم ارجاع مروج

* جدیدترین فرم آماري ارزيابي آموزش درمدارس

*فرم اطلاعات سلامت نوجوانان

* فرم آماری اول ابتدایی (word )

* فرم آماری راهنمایی دبیرستان مقدماتی

* فرم آماری راهنمایی دبیرستان پزشک

* فرم آماری بهورزی

* فرم بررسی اپیدمیو لوژیک آلودگی پدیکلوز در مدارس

* فرم بیمار یابی پدیکلوز در مدارس

* جدیدترین فرم های آماری پدیکلوز

واحد مبارزه با بیماری های واگیرواحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

گزارش بیماری های واگیر

*  CDC

مشتــرك بيـــن انسـان و حيــوان

* ليست خطي سالك

* حيوان گزيدگي

ايدز

* آمار مراجعين به مركز مشاوره

* گزارش ماهانه ايدز

پيشگيري با واكسن

* فرم شماره دو و سه عوارض واكسن

* فرم شماره يك عوارض واكسن

مراكز مشاوره:

* راهنماي تكميل فرم‌هاي گزارش‌دهي سطح اول ( پيشنهاد منبع استخراج داده‌هاي مورد نياز )

* مجموعـه فرم‌هاي آماري و گـزارش فعاليـت‌هاي مراكز مـشاوره (مجموعـه 1)

* فــرم‌هــاي آمــاري و گــزارش فعاليــت‌هاي مـراكـز مشــاوره (مجمـــوعـــه 2)

* مجمـوعـه فرم‌هاي آماري و گـزارش فعاليت‌هاي مـراكـز مشاوره (مجموعه 3)

* نظام ثبت اطلاعات در مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري (ثبت 2)

سـل

* چك ليسـت خانـه بهـداشت

* چك ليست مركز بهداشتي

* چك ليست شهرستان

تجهیزات

فرم شماره1:فرم درخواست  خدمات تجهیزات پزشکی

فرم شماره2:فرم درخواست تحویل کالاازانبار

فرم شماره3:فرم درخواست خریدکالا

فرم شماره4:فرم سوابق تعمیرات

فرم شماره5:فرم سوابق تجهیزات اسقاطی

فرم شماره 6:فرم بازدیده دوره ای واحدها

فرم شماره7:فرم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه((PM )

فرم شماره8:فرم انجام نگهداري پيشگيرانه 

فرم شماره9:فرم وضعیت کالیبرااسیون

فرم شماره10:فرم اپراتوری دستگاه

فرم شماره12:فرم شناسنامه تجهیزات پزشکی

فرم پیشبینی دورههای آموزشی واحد

فرم بازدید وتعمیرتجهیزات پزشکی

گروه پزشک خانواده

فرم داده ها

آمار جدید ماهیانه

چک لیست های پایش

فرم گزارش بازدید ازشهرستانها

فرمهای سرشماری سامانه سلامت ایرانیان

گروه بهورزی

چک لیست بازدید خانه بهداشت

چک لیست بازدید فیلد کاری خانه بهداشت

واگذاری به بخش خصوصی

نظارات و پایش پایگاه بهداشتی بخش خصوصی

گروه گسترش

عملكرد كاردانهاي چندپيشه

 واحد سلامت خانواده و جمعیت واحد

بهداشت حرفه ای

چک لیست هایپایش برنامه سلامت کودکان:

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

-دستورالعمل تکمیلچک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

 فرم های پرونده خانوار

-فرم 1

-فرم 2

-فرم 3

-فرم 4

برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

-فرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

-فرم بررسی تغذیه با شیر مادر

- فرم ارجاع و پسخوراند کودک زیر 8 سال

     

برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال

-فرم ثبت بيماري شيرخواران کمتر از 2   ماه(پزشك)                         

-فرم ثبت بيماري شيرخواران 2 ماهه تا 5 ساله (پزشك)

-فرم ثبت  كودكبيماركمتر از 2 ماه و 2 ماه تا 5 سال (غیر پزشک)

     

 نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

- پرسشنامه ب

-پرسشنامه ج

-پرسشنامه ه

-چک لیست پایش شهرستان

 -نرم افزار (CHS (ver1.2

 -راهنمای استفاده ازنرم افزار (CHS (ver1.2

 -نرم افزار  (CSO (ver1.1

 -راهنمای استفاده از نرم افزار (CSO (ver1.1

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (غیر پزشک)

گروه سلامت مادران

- تعاریف تشخیص بارداری

-مرور کلی و سریع مراقبت های مادران

-فرم مراقبت بارداری

-فرم مراقبت پس از زایمان

-دستورالعمل تکمیل فرم های مراقبتی مادران

-راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران

-دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

-دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

-دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

-فرم جدید مراقبت تنظیم خانواده

-فرم موجودی-مصرفی

-فرم تنظیم خانواده 108

-فرم برآورد اقلام

-چک لیست پایش ماماهای IUD گذار

 - Vasectomy & Tubectomy Data Current Collection

گروه سلامت میانسالان

-دفتر ثبت خدمات سبا

-فرم سبا

-فرم پیگیری سبا

-راهنماي سبا

- فرم سما

-راهنماي سما

-فرم سرطان گردن رحم شهرستان

-فرم سرطان پستان شهرستان

-دستورالعمل تكميل فرم های غربالگری سرطان

-فرم ارجاع

گروه سلامت سالمندان

-فرم مراقبت دوره اي

-فرم آماري مراقبت - غير پزشك

-فرم آماري مراقبت - پزشك

-فرم آماري مراقبت - ستادي

-راهنماي  فرم هاي آماري مراقبت

-فرم ارجاع و پسخوراند مراقبت

-فرم پايش مراقبت هاي ادغام يافته

-فرم ثبت اطلاعات شيوه زندگي سالم

-شناسنامه کلاس شيوه زندگي سالم

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه پزشک)

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه غیرپزشک)

* آموزش بهداشت حرفه ایی

* انبار مواد شیمیایی

* طرح بقا

* ارزشیابی بهورزی

* فرم بازدید کارگاه تک واحدی

* فرم بازدید کارگاه چند واحدی

* فرم 1 (خانه بهداشت)

* فرم 2 (مرکز بهداشتی درمانی)

* فرم آماری بهداشت حرفه ای 

* فرم آماری 3-111

* ارزشیابی کارشناس

* لیبلینگ مواد شیمیایی

* بهداشت معادن

* فرم شماره 3(ایدز)

* بهداشت کارگری

* بهداشت پرتوها

* روشنایی کارگاه ها

* روشنایی مدارس

* صدا

* فرم گزارش دهی بازرسی هدفمند

* شاخص های بهداشت حرفه ای 

* سیلیکوزیس

* تشدید بازرسی

* بهداشت کشاوری

* سرب  

 

فرم 5 برگی پرونده پزشکی شاغلین

فرم اعلام نواقص

فرم معرفی به مراجع قضایی 1

فرم معرفی به مراجع قضایی2

فرم اخطاریه

فرم پرسشگری معادن

جدول درجه بندی کارگاههای

راهنمای درجه بندی کارگاهها

واحد بهداشت محیطواحد آموزش سلامت

نرم افزار خودكشي

آمار فصلی اعتیاد

آمار ماهیانه اعتیاد

آمار ماهیانه بیماری ها

فرم خودکشی استانداری

فرم خودکشی

فرم مهارت های زندگی

فرم مهارت های فرزند پروری

فرم شماره 1 و 2 بلايا

فرم شماره 3 بلايا

ورود اطلاعات خودكشي استان فارس

بهداشت آب و فاضلاب:

جدول گزارش  موارد نامطلوب سنجش كلر باقيمانده در روستا هاي داراي شبكه لوله كشي (6/8)

فرم آماری روستاهای فاقد شبکه لوله کشی( 6/9) 

فرم آماری روستاهای دارای شبکه لوله کشی ( 6/10)

فرم آماری نتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی شبکه های لوله کشی شهری (6/11)

فرم گزارش فوري وضعيت بهداشت محيط در رابطه با بروز بيماريهاي منتقله از آب  (6/12

بهداشت محیط:

فرم آماری بهداشت محیط کد 110  ش

فرم آماری بهداشت محیط کد 110 ر

فرم آماری بهداشت محیط شهرستان 3-110

جدول فعالیتهای  بهداشت محیط

مراکز تهیه، توزیع و فرو ش مواد غذیی و اماکن عمومی  :

جدولوضعيت بهداشتي مراكز توليد ، تهيه و توزيع مواد غذايي مشمول قانون اصلاح ماده 13 ( 4/4) 

جدول وضعيت بهداشتي اماكن عمومي مشمول قانون اصلاح ماده 13 (4/5)

جدول وضعيت بهداشتي اماكن عمومي  غیر مشمول قانون اصلاح ماده 13 (4/6) 

جدول موقعيت و وضعيت مراكز  و اماكن عمومي مسير راههاي ( 4/12)

جدول نتایج ودستاوردهای طرح تشدید کنترل بهداشتی، مراکزتهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی واماکن عمومی

جدول وضعیت مهد کودک

جدول وضعیت مهد روستا

واحد بهبود تغذیه جامعهواحد آمار و رایانه

فرم دسترسی فیزیکی

* فرم excel مرکز مشاوره(این فرم بصورت شش ماهه و سالانه ارسال می گردد)

فرم 107 (وضعیت رشد کودکان زیر 8 سال)

* چک لیست  مهدکودک ها و مهد روستاها

* چک لیست تغذیه در بلایا

* فایل چک لیست نظارت

* فایل فرمهای آماری کد دار

* درخواست خرید تجهیزات رایانه ای

* فرم مرکز اینترنت

* فرم مشخسات اشتراک اینترنت اداری حوزه ی ستادی

* فرم درخواست تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری ساختمان مرکزی