فهرست لینک های مفید واحدها

لینک های مفید مربوط به واحد غیر واگیر

لینک های مفید مربوط به واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

 انجمن دیـابت ایران

 انجمن دیـابت آمریکا

 مجله سرطان خاورمیانه

 انستیتو تحقیقـــاتی سرطان شیراز

 مــوسسه خیریـــــــه حمایت از کودکان سرطانی

 اداره پيشگيري از حوادث و ارتقا ايمني وزارت بهداشت

سازمان پزشكي قانوني كشور

سازمان ملي استاندارد ايران

فدراسیون جهانی قلب

جوان سالم اداره سلامت جوانان

بانک اطلاعات آسیب های اچتماعی

 تبیان

 آموزش و پرورش استان فارس

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

لینک های مفید مربوط به واحد سلامت خانواده و جمعیت

لینــک های مفیــد مـربــوط بــه واحـد واگیـر


سازمان جهانی بهداشت

صندوق کودکان ملل متحد

صندوق جمعیت ملل متحد

پایگاه جامع آزمون

 وزارت بهــداشت، درمـان و آمــوزش پـزشكـي

 سازمان خواربار جهاني سازمان ملل

 سازمان بهداشت جهانی

 بخش ايدز سازمان ملل

 سايــت CDC آمريكــا

سازمان ملل متحد

 حمايــت از كــودكـان

 پـورتال معـاونت سـلامت

 دامپزشكـي استـان فـارس

 سايــت اختـصاصــي آنفلــوآنـــزا

 مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي

  مـركـز پايـش مــراقبتـهـاي درمـانـي (MCMC )

لینک های مفید مربوط به واحد تغذیه

لینک های مفید مربوط به واحد بهداشت دهان و دندان

 پرتال معاونت سلامت

 بهسایت

 انجمن تغذیه ایران

ADA بزرگترین سازمان حرفه ای غذا

بازی های تغذیه ای ویژه کودکان

سازمان غذا و دارو

سایت ایران سلامتی (سایت آموزشی تغذیه)

اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت

سامانه بهداشت دهان و دندان استان


لینک های مفید مربوط به واحد امور دارو

لینک های مفید مربوط به واحد آمار و رایانه

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

سازمان بيمه خدمات درماني

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فارس

 مرکز آمار ایران

 پژوهشکده آمار

 جهان به روایت آمار

 انجمن آمار ایران

 بانک مرکزی

 انجمن جمعیت شناسی ایران

 جمعیت شناسی

 پایگاه داده های جمعیتی

 انجمن های جمعیت شناسی

 لینک به سامانه پایش شاخصها