لینک های مفید مربوط به آموزش سلامت

 

سامانه بازی آنلاین سلامت:

www.salamategame.ir

 

بانک جامع فیلم سلامت:

www.healthtube.ir

 

کتابخانه همراه سلامت:

www.bualisina.net         

 

سامانه آموزش سلامت همگانی:

www.iec.behdasht.gov.ir

 

سامانه الکترونیک مسابقه عکس سلامت:

www.salamatpic.ir

 

سامانه هوشمند پیام کوتاه سلامت:

www.1000264.ir

 

ساماانه مشاوره الکترونیکی سلامت:

 www.samas.ir

 

سامانه ملی آموزش الکترونیک:

 www.ulc.ir

 

نشریه الکترونیکی دانشگاه:

http://ejournal.sums.ac.ir

 

کتابخانه الکترونیکی دانشگاه:

www.dlibrary.sums.ac.ir