مطالب آموزشي کارگاه ها

 

 

كتابچه بلایا

 

 

Border

 

كارگاه اردیبهشت ماه 1395

 اردیبهشت ماه 95

Border

 

كارگاه مردادماه 1395

 پیشگیری از مصرف مواد در دوران بارداری

 

 Border

 

 كارگاه مردادماه 1396

فرزند پروری انتخابی به منظور کاهش مصرف مواد

 

 

كارگاه آذرماه 1396

مداخلات روانی اجتماعی در بلایا

 

 Border

 

كارگاه اردیبهشت ماه 1397