معاون اجرایی

 

معاون اجرایی

 

نام و نام خانوادگي معاون:  عبدالرسول همتی

پست مربوطه: اجرایی معاونت بهداشت و مشاور ریاست دانشگاه در امور شبکه هادکتر همتی

 مدرك تحصيلي:  دکترای داروسازی-PHT

 


وظایف محوله به عنوان معاون اجرایی معاونت بهداشت:

 

نظارت برانجام كليه فعاليت هاي مالي و اداري و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه.

نظارت بر تنظيم اسناد حسابداري و دريافت و پرداخت و درآمد با رعايت مقررات مالي.

نظارت بر تنظيم بودجه و اسناد خريد و صورت اموال و حفظ و كنترل اموال منقول و غير منقول.

نظارت بر انجام امور تداركاتي طبق دستورالعمل هاي موجود.

مراقبت در نگهداري و توزيع كالا و ملزومات خريداري شده و كنترل موجودي انبار.

انجام امور پرسنلي كاركنان از قبيل مرخصي ها، ماموريت ها، نقل و انتقالات، ترفيع، ترميم حقوق، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعايت

قوانين و مقررات مربوطه.

برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف كارگزيني.

اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امور جاري.

 

وظایف محوله به عنوان مشاور ریاست دانشگاه در امور شبکه ها:

 

ايجاد انسجام و وحدت و همدلي بين مديران شهرستانها(رئيس شبكه، رئيس مركز بهداشت و رئيس بيمارستان) به گونه اي كه محوريت رئيس شبكه بعنوان نماينده عالي دانشگاه در شهرستان و پاسخگوي اصلي به مسئولين شهرستان و استان حفظ گردد.

برنامه ريزي و ارائه مشاوره به معاونين محترم بهداشتي، درمان، پشتيباني و غذا و داروي دانشگاه در توسعه همه جانبه تمامي شهرستانها با عطف توجه به تازه تأسيس بودن، محروميت و برخورداري شبكه ها از امكانات، تجهيزات و نيروي انساني بصورت عادلانه و عدالت محور.

ارائه مشاوره به معاونين محترم در توزيع نيروي انساني طرحي و پيام آور بهداشت از يك كانال واحد.

هماهنگي لازم با معاونين محترم دانشگاه و تهيه شاخص هاي قابل اهميت در برنامه ريزي، از فعاليتهاي شبكه ها(مراكز بهداشت، بيمارستانها).

تدوين فرمها و شاخص گذاري فعاليتها، به منظور ارزشيابي عملكرد رؤساي شبكه ها‌(همچنين مراكز بهداشت و بيمارستانها) و رتبه بندي تمامي شهرستانها هر 6 ماه يكبار و ارائه به معاونين و رياست دانشگاه.

برنامه ريزي در خصوص مأموريتها و مراجعات رؤساي شبكه ها و ....... به شيراز جهت پيگيري امور اداري و طراحي مسير واقعي پيگيري امور اجرايي، به گونه اي كه از مراجعات اضافي به رياست و معاونين دانشگاه كاسته شود.

بازديد منظم و ادواري از شبكه ها و ارائه گزارش به رياست دانشگاه.

پيگيري بودجه و اعتبارات شبكه ها( جاري، تملك و دارايي ها و تجهيزاتي و .......) از طريق معاونت محترم پشتيباني دانشگاه.

پيگيري پاسخ به نامه هاي ارجاعي از سوي نمايندگان مجلس، فرمانداران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

هماهنگي لازم با اداره رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به شكايات مطروحه از مسئولين شهرستان به منظور احقاق حقوق مردم و مسئولين.

 

سوابق مدیریتی:

 

 

رئيس شبكه بهداشت و درمان و مركز بهداشت شهرستانهای اقليد و آباده(10سال)77-68
رئيس گروه كارشناسان بهداشت خانواده استان (يکسال)78-77
معاون فني مركز بهداشت استان فارس(يکسال)79
مدير عامل جمعيت هلال احمر استان فارس(شش سال)85-79
مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی(شش سال)93-87
مشاور رياست دانشگاه در امور شبكه ها و دبير شوراي معاونين دانشگاه                                85 تاکنون
معاون اجرايي معاونت بهداشتی دانشگاه  

 

آدرس پستي : شيراز، خيابان زند، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي،طبقه 4
شماره تماس و نمابر : 32122417