معاون فنی

 

معاون فنی

                                        

                                                                                                                                                                                        دکتر ذاکری     

      نام و نام خانوادگي معاون:  محمد رضا ذاکری                                                     

                                                                                                              

                                                                             

      پست مربوطه:معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

 

 

      مدرك تحصيليدکترای پزشکی عمومی

 

 


Border 

   

       وظایف محوله:

 

 

  • نظارتبر اجراي بسته هاي خدمتي ابلاغي از سوي معاونت محترم بهداشت وزارت.
  • پايش منظم نحوه اجراي خدمات، فرايندها و مراقبتها و ديگر برنامه هاي حوزه بهداشت در كليه واحدهاي زير مجموعه در جهت ارتقاء بهره وري.
  • دسته بنديو لحاظ نمودن آمارهاي استاني در تدوين برنامه عملياتي حوزه معاونت بهداشت با تاكيد بر ارتقاء تمامي شاخص ها.
  • برگزاري منظم جلسات فني با واحد هاي تخصصي در جهت ارتقاء فرآيند هاي ارائه خدمات.
  • انجام پژوهش هاي كاربردي با توجه به شناخت توانايي هاي بالقوه منطقه وتهيه طرح هاي جديد متناسب با ابعاد اقتصادي، فرهنگي واجتماعي.
  • بررسي گزارش هاي رسيده از واحد ها و شبكه هاي بهداشتي درماني تابعه و همكاري در تهيه بازخوراند مناسب در راستاي ارتقاء كيفي فعاليت واحد ها.
  • برنامه ريزي جهت استفاده از همفكري و توان اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه، متناسب با بسته هاي خدمتي ابلاغي و تشكيل جلسات منظم در اين خصوص.
  • انجام ساير امور محولهبرحسب نظر مقام مافوق

            

Border

     

      سوابق مدیریتی:

 

 

 

 

Border

 

    

     آدرسی پستي :شيراز،خيابان زند،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي،طبقه 4

   

     شماره تماس و نمابر : 32122627   

 

 

Border

    

 

 نام نام خانوادگی: مهندس علي سمتي

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سمت فعلی: كارشناس مسئول معاونت فنی / معاون دفتر امو رشبکه ها

 

شرح وظایف :

 

الف) كارشناس مسئول معاونت فنی:

 

          1) کارشناسی نظارت، پایش و ارزشیابی فنی از عملکرد واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان

          2) کارشناسی ‏وهماهنگی‏جهت‏ ارتقاء کیفی‏خدمات بهداشتی در چار چوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

          3) کارشناسی در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها، پروتکل های بهداشتی درمانی ،آموزشی و پژوهشی از طریق کمیته های علمی

          4) کارشناسی ونظارت بر اشتراک دستاوردهای سلامت معاونت بهداشتی با سایر بخش های موثر در سلامت جامعه

          5) دبیر برنامه تحول در نظام بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

ب) معاون دفتر امور شبکه ها:

 

          1) برنامه ریزی و پیگیری امورات مدیریتی و اجرایی شبکه های بهداشت و درمان

          2) برگزاری و تدوین مصوبات اجلاس فصلی روسای شبکه های بهداشت و درمان

          3) تدوین و پیگیری مصوبات سفر هیات رییسه دانشگاه ها به شهرستان ها

 

تلفن تماس: 32122368