معاون فنی

 

معاون فنی

                                        

                                                                                                                                                                                        Dr.moradiyan     

      نام و نام خانوادگي معاون:  محمد جواد مرادیان                                                     

                                                                                                              

                                                                             

      پست مربوطه:معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

 

 

      مدرك تحصيليدکترای پزشکی، دوره عالی بهداشت عمومی، دکترای تخصصی

 

 


Border 

   

       وظایف محوله:

 

 

* جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و آمار های مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در منطقه

 

 

* همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و برسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل

 

 

* همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب روشها و اجرای آنها در منطقه

 

 

* مشارکت در تهیه برنامه تفضیلی برنامه های بهداشتی (کشوری-منطقه ای) در منطقه و تهیه بودجه عملیاتی

 

 

* مشارکت در سازماندهی واحد های تابعه مرکز(تشکیلات و روابط درونی و بین واحد ها)

 

 

* مشارکت در انتخاب فنی – تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تامین نیروی انسانی و کار آمد

 

 

* هدایت و رهبری فعالیتهای فنی از طریق آموزش

 

 

* برقراری هماهنگی های لازم بین واحد های تابعه مرکز و سایر واحد های دانشگاه

 

 

* جلب هماهنگی های سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیت های بهداشتی

 

 

* برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی در تمام سطوح فعالیت ها (برنامه ریزی-اجرا-نظارت)

 

 

* برنامه ریزی و هماهنگی برای ایحاد واحد های جدید و ارتقائ کمی و کیفی واحد های موجود متناسب با ضوابط کشوری

 

 

* انجام پژوهش های مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژی های مناسب برای حل و مسئله و ...

 

 

* همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کار آموزی های میدانی به واحد های تابعه مرکز بهداشت اعزام می شود.

 

 

* دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحد های تابعه و همکاری برای تهیه بازخوراند مناسب برای واخد ها و گزارش نهایی برای واخد های بالاتر

 

 

* تطبیق دستورالعل ها ،پروتکل های بهداشتی ،آموزشی تحقیقی ، از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرایی از طریق شورای مخلی

 

 

* احرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق   

            

Border

     

      سوابق مدیریتی:

 

 

* مسئول واحد آموزش و کنترل کیفیت اورژانس استان فارس (1382-1385)

 

* معاون اورژانس استان فارس (1385)

 

* رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس (1385-1390)

 

* دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه (1385-1390)

 

* مشاور معاون درمان در امور اورژانس و فوریتهای پزشکی (1390-1392)

 

* مشاور عالی معاون درمان در امور نظارت بر درمان و اعتبار بخشی و صدورپروانه (1392-1394)

 

 

Border

 

   

 

     آدرسی پستي :شيراز،خيابان زند،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي،طبقه 4

   

     شماره تماس و نمابر : 32122627