معاون فنی

 

معاون فنی

                                        

                                                                                                                                                                                        Dr.moradiyan     

      نام و نام خانوادگي معاون:  محمد جواد مرادیان                                                     

                                                                                                              

                                                                             

      پست مربوطه:معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

 

 

      مدرك تحصيليدکترای پزشکی، دوره عالی بهداشت عمومی، دکترای تخصصی

 

 


Border 

   

       وظایف محوله:

 

 

* جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و آمار های مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در منطقه

 

 

* همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و برسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل

 

 

* همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب روشها و اجرای آنها در منطقه

 

 

* مشارکت در تهیه برنامه تفضیلی برنامه های بهداشتی (کشوری-منطقه ای) در منطقه و تهیه بودجه عملیاتی

 

 

* مشارکت در سازماندهی واحد های تابعه مرکز(تشکیلات و روابط درونی و بین واحد ها)

 

 

* مشارکت در انتخاب فنی – تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تامین نیروی انسانی و کار آمد

 

 

* هدایت و رهبری فعالیتهای فنی از طریق آموزش

 

 

* برقراری هماهنگی های لازم بین واحد های تابعه مرکز و سایر واحد های دانشگاه

 

 

* جلب هماهنگی های سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیت های بهداشتی

 

 

* برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی در تمام سطوح فعالیت ها (برنامه ریزی-اجرا-نظارت)

 

 

* برنامه ریزی و هماهنگی برای ایحاد واحد های جدید و ارتقائ کمی و کیفی واحد های موجود متناسب با ضوابط کشوری

 

 

* انجام پژوهش های مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژی های مناسب برای حل و مسئله و ...

 

 

* همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کار آموزی های میدانی به واحد های تابعه مرکز بهداشت اعزام می شود.

 

 

* دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحد های تابعه و همکاری برای تهیه بازخوراند مناسب برای واخد ها و گزارش نهایی برای واخد های بالاتر

 

 

* تطبیق دستورالعل ها ،پروتکل های بهداشتی ،آموزشی تحقیقی ، از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرایی از طریق شورای مخلی

 

 

* احرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق   

            

Border

     

      سوابق مدیریتی:

 

 

* مسئول واحد آموزش و کنترل کیفیت اورژانس استان فارس (1382-1385)

 

* معاون اورژانس استان فارس (1385)

 

* رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس (1385-1390)

 

* دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه (1385-1390)

 

* مشاور معاون درمان در امور اورژانس و فوریتهای پزشکی (1390-1392)

 

* مشاور عالی معاون درمان در امور نظارت بر درمان و اعتبار بخشی و صدورپروانه (1392-1394)

 

 

Border

 

    

     آدرسی پستي :شيراز،خيابان زند،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي،طبقه 4

   

     شماره تماس و نمابر : 32122627   

 

 

Border

    

 

 نام نام خانوادگی: مهندس علي سمتي

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سمت فعلی: كارشناس مسئول معاونت فنی / معاون دفتر امو رشبکه ها

 

شرح وظایف :

 

الف) كارشناس مسئول معاونت فنی:

 

          1) کارشناسی نظارت، پایش و ارزشیابی فنی از عملکرد واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان

          2) کارشناسی ‏وهماهنگی‏جهت‏ ارتقاء کیفی‏خدمات بهداشتی در چار چوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

          3) کارشناسی در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها، پروتکل های بهداشتی درمانی ،آموزشی و پژوهشی از طریق کمیته های علمی

          4) کارشناسی ونظارت بر اشتراک دستاوردهای سلامت معاونت بهداشتی با سایر بخش های موثر در سلامت جامعه

          5) دبیر برنامه تحول در نظام بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

ب) معاون دفتر امور شبکه ها:

 

          1) برنامه ریزی و پیگیری امورات مدیریتی و اجرایی شبکه های بهداشت و درمان

          2) برگزاری و تدوین مصوبات اجلاس فصلی روسای شبکه های بهداشت و درمان

          3) تدوین و پیگیری مصوبات سفر هیات رییسه دانشگاه ها به شهرستان ها

 

تلفن تماس: 32122368