معرفی پرسنل و شرح وظایف واحد توسعه شبکه و ارتقا، سلامت

 

 

نام و نام خانوادگی: دکترسیروس وجدانیان

مدرک تحصیلی: دكتراي عمومی

مسئولیت های فعلی:

مديرگروه واحد مديريت شبكه

تلفن تماس: 2122349

 

Border

 نام و نام خانوادگی:دكترمحمد جواد لولیا

مدرک تحصیلی: دكتراي عمومی

مسئولیت های فعلی: کارشناس مسئول مدیریت شبکه

*مدریت و نظارت بر امور شبکه ها

*مدیریت و نظارت بر روند نقل انتقالات نیروی انسانی و اعزام نیروهای طرحی

*مدیریت و نظارت بر انجام پروژه های عمرانی و امور قراردادها

*مدیریت و نظارت بر رسیدگی به شکایات و اقتصاد بهداشت

*مدیریت و نظارت بر نظام ثبت مرگ

تلفن تماس:2122336

 

Border

نام و نام خانوادگی:دكتربهروزشريفي

مدرک تحصیلی: دكتراي دامپزشكي

مسئولیت های فعلی: مسول نظارت برتمامی واحدهای بهداشتی

تلفن تماس:2122328

 

Border

 

 نام نام خانوادگی:فرانک فتحی

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد مديريت

مسئولیت های فعلی:كارشناس مسئول بهورزي

* مديريت برنامه هاي مراكز آموزش بهورزي ، نظارت و ارزشيابي كمي  وكيفي فعاليت ها ی  آنها

* تدوين و پیگیری اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي بهورزان و مراقبان سلامت ،کاردانهای بهداشتی،مدير و مربيان بهورزي و  آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی

* هماهنگي ومشاركت با واحدهاي ستادي جهت ادغام طرح هاي جديد در نظام شبكه

* رابط استاني فصلنامه بهورز و همكاري مستقيم بادفترفصلنامه بهورز

تلفن تماس:32305410-7425

 

Border

 

نام نام خانوادگی:دكتر كرم تواني بلياني

مدرک تحصیلی:دكتراي عمومي

مسئولیت های فعلی:كارشناس مسول پزشك خانواده

 * سیاستگزاری چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده در سطح استان

 * بررسی پیشنهادات و انتقادات پزشکان و پرسنل در خصوص برنامه پزشک خانواده

 * نظارت بر توزیع و هزینه کرد اعتبارات پزشک خانواده

 * بررسی شکایات مردمی و مسوولین در خصوص برنامه پزشک خانواده  

تلفن تماس:2122842

 

Border

 

 نام نام خانوادگی:مرادحاصل درويشي

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

مسئولیت های فعلی:رئيس شبكه مجازي عشاير

* هماهنگي با ادارات تابعه استان در رابطه خدمات مرتبط با سلامتي عشاير

* هماهنگي با شبكه هاي بهداشت ودر مان داراي عشاير در ييلاق وقشلاق

* برنامه ريزي ارائه خدمات بهداشتي ودرماني به عشاير سيار

* جمع بندي وآناليز خدمات ارائه شده به عشاير سيار

تلفن تماس:2122328

 

Border

 

نام نام خانوادگی:پگاه شعاع حقيقي

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی:كارشناس طرح گسترش

* تهيه واصلاح دفاتر طرح گسترش شهرستانها

تلفن تماس:2127760

Border

 

نام نام خانوادگی: زهرا فیروزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

مسولیت های فعلی:کارشناس گسترش

* اعزام نیروهای طرحی

* پیگیری امور زیج حیاتی

* برنامه ریزی نظارت های معاونت بهداشتی

* تهیه نقشه های استان و شهرستان و بروز رسانی اطلاعات نقشه ها

تلفن تماس:2122407

Border

 نام نام خانوادگی:فاطمه سعیدی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت های فعلی: کارشناس رسیدگی به شکایات 

اقتصاد بهداشت

تلفن تماس:2122419

Border

 

نام نام خانوادگی:مریم جان فدای

مدرک تحصیلی:کارشناس آمار و مدارک پزشکی

مسئولیت های فعلی: کارشناس برنامه نظام ثبت مرگ 

* تهیه و توزیع گواهی فوت

* رابط بروزرسانی سایت واحد

تلفن تماس:2122548

Border

 نام نام خانوادگی:شهناز نعيمي

مدرک تحصیلی:فوق ديپلم بهداشت خانواده

مسئولیت های فعلی:كارشناس پزشك خانواده

*  توزیع اعتبارات  شهرستانها

* نظارت و محاسبه  حقوق پزشکان و سرانه شهرستانها 

*  تجزیه و تحلیل امارهای ارسالی شهرستانها و شاخصهای استانی

* پاسخگویی به نامه های مرتبط با دستورالعمل ، گزینش ، تایید گواهی کار پرسنل برنامه پزشک خانواه و شکایات مردمی

*نقل وانتقلات 

تلفن تماس:2122426

Border

 نام نام خانوادگی:مريم سيادتي

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی:كارشناس پزشك خانواده

* پزشك خانوداه شهري

* جمع بندي برنامه نظارت

تلفن تماس:2122014

Border

 نام نام خانوادگی:ليلا قوامي

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد آموزش سلامت

مسئولیت های فعلی:كارشناس بهورزي

* همکاری با کارشناس مسول بهورزی دراجرای امور آموزش بهورزی

 * پیگیری اخذ اطلاعات شهرستانها وتکمیل جدول فصلی مدیریت بهورزی

* پیگیری اجرای برنامه هاي مراكز آموزش بهورزي

* پیگیری اجراي برنامه هاي آموزشي وبازآموزي بهورزان و مراقبان سلامت ،کاردانهای  بهداشتی، مدير و مربيان بهورزي و آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی ،اخذ وجمع بندی گزارشات شهرستانها

* پیگیری تشکیل شورای نمایندگان بهورزان شهرستانها ،جمع بندی گزارشات شهرستانی

تلفن تماس:---

 

Border

نام نام خانوادگی: احد امیری قرقانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مسئولیت های فعلی:كارشناس بهورزي

* همکاری با کارشناس مسول بهورزی دراجرای امور آموزش بهورزی

 * پیگیری اخذ اطلاعات شهرستانها وتکمیل جدول فصلی مدیریت بهورزی

* پیگیری اجرای برنامه هاي مراكز آموزش بهورزي

* پیگیری اجراي برنامه هاي آموزشي وبازآموزي بهورزان و مراقبان سلامت ،کاردانهای  بهداشتی، مدير و مربيان بهورزي و آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی ،اخذ وجمع بندی گزارشات شهرستانها و پیگیری اعتبارات آموزشگاه های بهورزی

* پیگیری تشکیل شورای نمایندگان بهورزان شهرستانها ،جمع بندی گزارشات شهرستانی

تلفن تماس:32305410-7473

Border

 نام نام خانوادگی:ایوب قاسمی

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی:رابط امور قراردادها

تلفن تماس:2122627

 

Border

 

نام نام خانوادگی:حسن رازقیان

مدرک تحصیلی:كارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

مسئولیت های فعلی: کارشناس عمرانی گروه گسترش معاونت بهداشتی

*نظارت بر پروژه های عمرانی  امانی با اعتبارات معاونت بهداشتی

*تخصیص بودجه جهت نوسازی، بهسازی واحدهای بهداشتی

*حضور در شهرستانها و آشنایی با مشکلات عمرانی شبکه ها جهت تخصیص بودجه و حل مشکلات عمرانی شبکه ها

*تهیه اطلاعات عمرانی جهت وزارتخانه

*انعقاد تفاهم نامه عمرانی با شبکه ها

*بررسی نیاز یا عدم نیاز به زمینهای با کاربری بهداشتی درمانی اشخاص حقیقی 

* رابط امور خیرین

تلفن تماس:32305410-7488

 

Border

 

 نام نام خانوادگی: نرجس خاتون شاهی سوندی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم اموراداری

مسئولیت های فعلی: مسول دفتر گروه مدیریت و توسعه شبکه

* پيگيري دربرنامه هاي امورشبكه

* هماهنگی جلسات درون وبرون بخشی واجلاس روسای شبکه ها

تلفن تماس:2122741

Border

 

 نام نام خانوادگی:اميد زره پوش

مدرک تحصیلی:مهندسی الكترونيك

مسئولیت های فعلی: كارشناس تجهيزات

* مدیریت نرم افزار تجهیزات

* پیگیری تعمیرات،توزیع واسقاط تجهیزات

تلفن تماس:2122368

 

Border

 

نام نام خانوادگی: شيداعلي نژاد

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی: كارشناس مسئول برنامه هاي مشاركت مردمي

  * بررسي اهداف جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياست هاي وزارت بهداشت

 * توسعه كمي و كيفي برنامه داوطلبان سلامت شهري و روستايي و عشاير و اتباع بيگانه

 * نظارت بر عملكرد فعاليت هاي داوطلبان سلامت و متخصص

 * برنامه ريزي در جهت ايجاد انگيزه در داوطلبان سلامت و شناساندن اين گروه مردمي به مردم و مسئولين

تلفن تماس:2122435

 

Border

 

نام نام خانوادگی: زهرا زارع

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي 

مسئولیت های فعلی: كارشناس  برنامه هاي مشاركت مردمي

* هماهنگي با ساير سازمان ها ، ادارات و نهادها به منظور پيشبرد اهداف جلب مشاركت جامعه

* توسعه برنامه داوطلبان متخصص ( ادارات ، بهزيستي ، نهضت واصناف ) از لحاظ كمي و كيفي

* برنامه ريزي آموزشي جهت اجراي فعاليت هاي مشاركت مردمي در استان و شهرستان ها

* جمع بندي گزارش فعاليت هاي جلب مشاركت مردمي در سطح استان

تلفن تماس:2122435