معرفی و شرح وظایف واحد امور دارو

 

نام و نام خانوادگی: دكتر سيد احمد نقوي

مدرک تحصیلی: MPH داروسازي

 

مسئولیت های فعلی:

نظارت بر عملکرد واحد امور دارویی استان و پایش و ارزیابی عملکرد امور دارویی شبکه ها مطالعه و بررسی نیاز های دارویی،جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی وارایه گزارش وتهیه برنامه عملیاتی واحد.بررسی و تایید نهایی درخواست تاسیس یا ایجاد شعبه داروخانه در روستاهای تحت پوشش

 

تلفن تماس:32122611

پست الکترونیکی: behdasht_daro @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: مصطفي شريفي

مدرک تحصیلی:كارشناس مديريت

 

مسئولیت های فعلی:

مشارکت و همکاری در خصوص بررسی نسخ ،تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی

نظارت بر عملکرد داروخانه های خصوصی همکار در بیمه روستایی و امور دارویی شبکه ها

مشارکت و همکاری در امر تهیه و توزیع دارو و همکاری در سهمیه بندی اقلام دارویی

بررسی اقلام داروی خریداری شده توسط شبکه ها وانجام ماموریت های هفتگی و ارائه گزارش مربوطه

 

تلفن تماس:32122241

آدرس پست الکترونیکی:behdasht_daro @ sums.ac.ir

 

Border

نام و نام خانوادگی: سوزان بصیر

مدرک تحصیلی:دکتری داروسازی

 

مسئولیت های فعلی:

مطالعه و بررسی نیاز های دارویی،جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی وارایه گزارش وتهیه برنامه عملیاتی واحد

نظارت و بازرسی از شبکه های بهداشت و درمان و اراءه گزارش

برگزاری دوره های آموزشی واحد

 

 

تلفن تماس:32122241

آدرس پست الکتورنیکی:behdasht_daro @ sums.ac.ir