معرفی و شرح وظایف واحد آمار و رایانه

 

 

نام و نام خانوادگي :  افشان جوادي

مدرک تحصیلي :  كارشناس ارشد جمعيت شناسي

 

مسئولیت های فعلی مديريت برنامههاي آمار و شاخصها و IT

 

تلفن تماس :  32122490

پست الکترونیک:javadiaf @ sums.ac.ir

 

                                            

Border                

 

نام و نام خانوادگي :  سميه حساني

مدرک تحصیلي :  كارشناس آمار و مدارك پزشكي

 

مسئولیت های فعلی برنامه شاخصهاي سلامت، سامانه پايش شاخصها،

کنترل و ورود اطلاعات فرم‌های آماری، پاسخگویی به اطلاعات مورد نیاز وزارتخانه و ساير ارگانها

 

تلفن تماس :  32122417

پست الکترونیکی : healthamar @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگي:  فریبا ستاری

مدرک تحصیلي:   مهندس  کامپیوتر

 

مسئولیتهای فعلی:  مسئول IT  معاونت بهداشتی

 

تلفن تماس:32122793

پست الکترونیکی : sattari @ sums.ac.ir

 

Border