معرفی و شرح وظایف واحد مدیریت سلامت خانواده و جمعیت

 

نام و نام خانوادگی: دكتر سید محمد صادق کشفی نژاد

مدرک تحصیلی: دکترای پزشكي 

مسئولیت های فعلی: مدير گروه سلامت خانواده و جمعيت 

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122352

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

Border

نام و نام خانوادگی: دكتر نگار درویش

مدرک تحصیلی: دکترای پزشک عمومی؛ تخصص پزشکی اجتماعی

مسئولیت های فعلی: كارشناس مسول گروه سلامت سالمندان و ميانسالان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122412

پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مهین انصاري

 مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مسئولیت های فعلی: كارشناس سالمندان گروه سلامت سالمندان و میانسالان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122412

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

 

نام نام خانوادگی: رضوان حيدري

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مامايي

مسئولیت های فعلی: كارشناس میانسالان گروه سلامت ميانسالان و سالمندان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122412

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

 

نام نام خانوادگی: فریده فرهادی

مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت های فعلی: كارشناس سالمندان گروه سلامت ميانسالان و سالمندان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32305410 - داخلی 7769

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

Border

نام نام خانوادگی: سيده زهره بلاغي

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مامايي

مسئولیت های فعلی: كارشناس مسول گروه باروری سالم و جمعیت

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122404

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

Border

نام و نام خانوادگی: الهام حسامی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

مسئولیت های فعلی: کارشناس گروه سلامت مادران

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122283  

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

 

نام نام خانوادگی: ماندانا دره شور زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

مسئولیت های فعلی: کارشناس گروه سلامت مادران

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122441

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

Border

نام نام خانوادگی: دکتر ثریا زحمت کش

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی - MPH  آموزش پزشکی

مسئولیت های فعلی: کارشناس مسوول گروه سلامت کودکان و نوزادان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32305410 - داخلی 7726

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

 

نام نام خانوادگی: مرضیه ذنوبی

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی 

مسئولیت های فعلی: کارشناس کودکان گروه سلامت کودکان و نوزادان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32122434

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

 

نام نام خانوادگی: هاجر طالبانفرد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی - MPH سلامت باروری

مسئولیت های فعلی: کارشناس نوزادان گروه سلامت کودکان و نوزادان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32305410 - داخلی 7497

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir

 

 

 

نام نام خانوادگی: اعظم عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی 

مسئولیت های فعلی: کارشناس کودکان گروه سلامت کودکان و نوزادان

 اطلاعات تماس:

تلفن تماس: 32305410 - داخل7517

آدرس پست الکترونیکی: farspfhealth @ sums.ac.ir