معرفی پرسنل و شرح وظایف واحد غیر واگیر

 نام و نام خانوادگی: دكتر بهمن ناظم زادگان

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

مسئولیت های فعلی: مدير گروه واحد بيماري هاي غيرواگير

* نظارت وپيگيري كليه برنامه هاي غير واگير-تعيين خط مشي در سياستهاي كلي برنامه با توجه به برنامه هاي

كشوري و مشاركت در برنامه ريزي پژوهش و اموزش

* بررسي وضع موجود استان از نظر بيماريهاي غير واگير-پژوهش و تحقيق در زمينه هاي سوانح و حوادث بيماريهاي ژنتيك-بيماريهاي تغذيه و متابوليك-بيماريهاي رواني-سرطانها و بيماريهاي قلبي و عروقي

* برنامه ريزي آموزشي-پژوهشي-اجرايي در سطح استان جهت پرسنل در تمام سطوح شبكه

* ارزشیابی سالانه پرسنل واحد ستادی و جابجایی و تفویض اختیارات برنامه ها در غالب ابلاغیه های لازم

* گزارش دهی فعالیت های واحد بیماری های غیرواگیر استان به وزارت و مسئولین دانشگاهی و گروه های هدف

* تهيه و تدارك مواد آموزشي و امكانات مورد نيازجهت اجراي برنامه ها

 تلفن تماس:07132122449

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

 Border

 نام و نام خانوادگی:دكتر محسن رستگار

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

مسئولیت های فعلی: كارشناس مسئول بيماري هاي ژنتيك

* آموزش علمی و عملی کارشناسان ستادی و پزشکان و کارشناسان مشاور ژنتیک و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب دستورالعمل های کشوری صادره از مرکز مدیریت بیماریها و ایجاد و تمهیدات لازم در جهت پیگیری و مراقبت بیماران تا مراحل انتهایی مانند سقط جنین فرزند مبتلا

* هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی در جهت فراهم آوردن بسته خدمتی بیماریهای ژنتیک

* ارزشیابی سطوح محیطی از نظر شاخص ها و ارائه راهکار به کارشناسان ژنتیک در جهت برون رفت از چالش های پیش رو در برنامه های در حال اجرا

* آنالیز اطلاعات ارسالی از سطوح محیطی جهت سیاستگزاری بهتر و اولویت بندی بهینه در زمینه ارتقاء برنامه های قبلی و در صورت نیاز بیماری های جدید

تلفن تماس:07132122547

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

 Border

 نام و نام خانوادگی: دكتر زهرا خسروي زادگان

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

مسئولیت فعلی: كارشناس مسئول سرطان- کارشناس بیماری های تنفسی

* تشکیل کمیته دانشگاهی هر شش ماه

* نظارت بر عملکرد کارشناسان غیرواگیر در سطح شهرستانها جهت اجرای برنامه ثبت سرطان

* مداخلات لازم در مناطق با بروز بالای سرطان

* نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ثبت سرطان

  تلفن تماس: 07132122680

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

Border

نام و نام خانوادگی: نازيلا رحيمي

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت فعلی: كارشناس بيماري هاي ژنتيك - مسئول برنامه ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه

* جمع آوری اطلاعات ارسالی از سطوح محیطی و آنالیز آن و مشورت با کارشناس مسئول در جهت ارتقاء مراقبت و ارسال آمار به مرکز مدیریت بیماریها

* آموزش و ساماندهی برنامه مراقبت از بیماری ها مختلف ژنتیک با هماهنگی با کارشناس مسئول ژنتیک

* تسهیل در هماهنگی های درون بخشی و تعاملات کارشناسان ستادی و محیطی زیر نظر کارشناس مسئول ژنتیک

* اظهار نظر مشاوره ای به کارشناس مسئول ژنتیک در خصوص ارزشیابی و نظارت سطوح محیطی

 تلفن تماس: 07132122395

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

 Border

 نام و نام خانوادگی: عفت هادي زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت فعلی: كارشناس پيشگيري از حوادث - کارشناس دیابت

* مديريت و نظارت بر اجراي برنامه جامعه ايمن و دیابت در استان

* شناسايي و پیگیری موانع و مشكلات اجرايي برنامه ها درسطح استان

* تشكيل كميته هاي استاني و پيگيري مصوبات مربوطه

* آموزش پرسنل ذيربط سطوح محيطي در برنامه ها

* اجراي برنامه هاي ابلاغي از وزارتخانه و معاونت

* نظارت بر عملکرد کارشناسان غیرواگیر در سطح شهرستانها در جهت اجرای برنامه

* جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار 

 تلفن تماس: 07132122447      

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

 Border

 نام نام خانوادگی: سارا جوادپور

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

مسئولیت های فعلی: کارشناس قلب و عروق

* بررسی و شناسایی اپیدمیولوژیک بیماریهای قلبی-عروقی در استان

* آشنائی و احاطه کامل بر دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی-عروقی

* ارائه گزارش مکتوب سالیانه به مرکز مدیریت بیماریها در خصوص مشکلات برنامه

* نظارت بر عملکرد کارشناسان غیرواگیر در سطح شهرستانها در جهت اجرای برنامه

* آموزش برنامه قلب و عروق ( فشارخون ) از طریق برگزاری کارگاههای توجیهی آموزشی

 تلفن تماس: 15-2305410 داخلی 7421

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

Border

 نام و نام خانوادگی: مريم زرين

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

مسئولیت فعلی: كارشناس ثبت سرطان

* بررسی فرم های ثبت سرطان، کدگذاری، ورود اطلاعات یه نرم افزار، تکرار گیری

* بازنگری کلیه گزارشهای پاتولوژی و غیرپاتولوژی و ارسال اطلاعات به مرکز مدیریت بیماریها

* تهيه آمار

* رابط وب سايت، رابط خبری

 تلفن تماس: 07132122680

پست الکترونیک: gh-vagir @ sums.ac.ir

  Border

 نام و نام خانوادگی: نغمه قربانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئولیت فعلی: رئیس ستاد حوادث ترافیکی دانشگاه

 

تلفن تماس: 15-2305410 داخلی 7354

پست الکترونیک:-

Border

نام و نام خانوادگی: نیره فاطمی

مدرک تحصیلی: دیپلم

مسئولیت فعلی: اپراتور

تلفن تماس: 15-2305410 داخلی 7526

پست الکترونیک:-