معرفی و شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

 

 

نام نام خانوادگی: معصومه صفاری

مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی - MPH بهداشت باروری

 

مسئولیت های فعلیرئیس گروه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

تلفن تماس: 32122109 داخلی 2109

 

 

Border

 

نام نام خانوادگیآتنا حفيظ

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

مسئولیت های فعلی: كارشناس سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

معاینات گروه سنی جوانان ،دانشجویان ،طلاب و کانونهای تجمعی،رابط وب سایت ،رابط روابط عمومی، رابط رسانه.

 

تلفن تماس: 32122625 داخلی 2625

آدرس پست الکتورنیکی:healthsch @ sums.ac.ir  

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه فنایی

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

مسئولیت های فعلی: کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

مدارس مروج سلامت ، معاینات پدیکلوزیس ،رابط آمار، هماهنگ کننده جلسات کمیته درون بخشی و شورای برون بخشی سلامت مدارس.

تلفن تماس: 19-32305410 داخلی 7419

آدرس پست الکترونیکی: madaress @ yahoo.com

 

Border

نام و نام خانوادگی: مریم تقی پور

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

مسئولیت های فعلی: كارشناس سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

آموزش سلامت در مدارس ورابط آموزشی، سامان دهی بوفه و میان وعده دانش آموزی، شیر مدرسه و آهن یاری،رفتار های پر خطر.

 

تلفن تماس: 32122408 داخای 2408

آدرس پست الکتورنیکی:madaress @ yahoo.com 

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه کوشا

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

 

مسئولیت های فعلی: کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

معاینات گروه سنی نوجوانان محصل و نوجوانان غیر محصل

 

تلفن تماس: 19-32305410 داخلی 7433

آدرس پست الکترونیکی: madaress @ yahoo.com