معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

 

 

نام و نام خانوادگی:مهندس زهرا مومني

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد ارگونومي

سمت : مسئول واحد بهداشت حرفه ای

شرح وظایف:

*نماینده دانشگاه در کمیته تجدید نظر سخت و زیان آور

* كارشناس برنامه جيوه ، آزبست ، سرب و سيليس ... در محيط هاي كاري

* كارشناس برنامه ارگونومي

* عضويت در كميته راهبردي و اقدامات اصلاحي

تلفنتماس : 071132122339

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: مهندس صالح نصيري

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي

سمت :کار شناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف:

*سامانه جامع بازرسي

*بازرسي هدفمند

*بهداشت حرفه اي در بيمارستان

*برنامه سلامت عوامل اجرايي پسماندها

*برنامه اعتبار بخشي بيمارستان

*رابط آموزشي واحد

*عضو كميته طرح دانشگاه

تلفنتماس : 071132122394

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سميه سعيدي

مدرک تحصیلی:  كارشناس بهداشت حرفه اي

سمت :کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف:

* بهداشت قاليبافان

*كارشناس برنامه بهداشت كشاورزي

*مسئول روابط عمومي واحد

* آمارو شاخصها

*برنامه عملياتي

*مستندسازي

*تهيه پنل مديريتي

* به روز رساني سايت واحد

*كارت بازرسي

*آموزشگاههاي بهداشت حرفه اي

* برنامه HMC

تلفن  تماس : 071132122065  

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد كياني

مدرک تحصیلی:  كارشناس بهداشت حرفه اي

سمت :کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف:

*كارشناس عوامل فيزيكي

*كارشناس عوامل شيميايي

*رابط اداره زندانها

*كارشناس شركتهاي خدمات سلامت كار

*كارشناس برنامه بهداشت معادن

تلفن  تماس : 19-32305410 داخلي( 7436)

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: دكتر نگار عقيلي

مدرک تحصیلی: متخصص طب كار

سمت :کارشناس طب کار

شرح وظایف:

*متخصص طب كار معاونت بهداشتي

*متخصص طب كار مكتب جعفري

*كارشناس برنامه معاينات شاغلين

تلفن  تماس : 19-32305410 داخلي( 7679)

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: صدريه غضنفري

مدرک تحصیلی: ديپلم

سمت : متصدي امور دفتري

شرح وظایف:

* تايپ نامه هاي واحد ، اسكن مدارك و مستندات ، تهيه اسلايد و پاورپوئينت ، تهيه جزوات و ساير مطالب تايپي

* هماهنگي جلسات درون واحدي و برون واحدي

* پاسخگويي به ارباب رجوع

تلفن  تماس : 071132122418