معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگي: مهندس زهرا مومني

مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي - كارشناس ارشد ارگونومي

سمت : سرپرست واحد بهداشت حرفه اي

شرح وظايف:

مسئوليت واحد

نماينده دانشگاه در كميته سخت و زيان آور

كارشناس برنامه بهداشت كشاورزي

كارشناس برنامه ارگونومي

عضويت در كميته راهبردي و اقدامات اصلاحي

كارشناس برنامه عوامل شيميايي

تلفن تماس: 32122339

 ------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: مهندس صالح نصيري

مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي- كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي

سمت: كارشناس واحد

شرح وظايف:

پيگيري برنامه سلامت عوامل اجرايي پسماند

پيگيري برنامه سامانه جامع بازرسي

پيگيري برنامه اعتبار بخشي و بهداشت حرفه اي در بيمارستان

پيگيري برنامه بازرسي هدفمند

رابط آموزشي واحد

تلفن تماس: 32122394

--------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: مهندس آسيه خادميان

مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي- كارشناس ارشد جمعيت

سمت: كارشناس واحد

شرح وظايف:

پيگيري برنامه بهداشت قاليبافان

سايت واحد بهداشت حرفه اي

برنامه بهداشت معادن

كارت بازرسي كارشناسان

آمار و شاخصهاي واحد

برنامه عملياتي- پنل مديريتي- تفاهم نامه - مستندسازي و ...

تلفن تماس: 32122065

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: مهندس يوسف حسن شاهي

مدرك تحصيلي: كارشناسي بهداشت حرفه اي - كارشناس ارشد ارگونومي

سمت : كارشناس واحد بهداشت حرفه اي

شرح وظايف:

دبير اجرايي كميته سلامت، ايمني و محيط زيست

 پيگيري برنامه اقتصاد مقاومتي

تلفن تماس:19-32305410 داخلي2394 

------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: دكتر نگار عقيلي

مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي طب كار

سمت : پزشك  طب كار معاونت بهداشتي

شرح وظايف:

كارشناس ناظر برنامه معاينات شاغلين

پزشك متخصص طب كار درمانگاه نادر كاظمي 

تلفن تماس:19-32305410 داخلي 7679

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگي: دكتر منا تراب جهرمي

مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي طب كار 

سمت : پزشك  طب كار معاونت بهداشتي

شرح وظايف: 

كارشناس ناظر برنامه معاينات شاغلين

 پزشك متخصص طب كار درمانگاه نادر كاظمي 

 تلفن تماس:19-32305410 داخلي 7436