نرم افزار های بهداشت حرفه ای

برای دانلود هر یک از نرم افزار های موجود باید حتما به اینترنت متصل باشید.

RULA  نرم افزار

download

REBA  نرم افزار

download

OWAS  نرم افزار 

download

QEC  نرم افزار

download

WorkSafeBC Lift-Lower Calculator

download

Push-Pull-Carry

download

Lift-lower

download

Female Carry

downoad

Male Carry

download

میزان مجاز بلند کردن دستی بار

download 

 Raad  نرم افزار مستند سازی و تجزیه و تحلیل حوادث(Accident Analysis and Documentation Software)

download

اندازه گیری شدت روشنایی محیطی

download

نرم افزار   PHA

download