نظام سلامت غیرواگیر

1- نیروی انسانی همکار در نظام سلامت قلب:

A0550548

                     * مسئولین غیرواگیر شهرستان

                     * سوپروایزرهای آموزشی بیمارستان

                     * کارشناسان ستادی مرتبط با برنامه

                     * بهورزها

                     * کاردان های بهداشتی

                     * کارشناسان بهداشتی

                     * پزشکان عمومی:B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg پزشکان خانواده (روستایی- شهری)

                                             B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg پزشکان بیمارستانی: # اورژانس(درمانگاه های دولتی و غیردولتی شبانه روزی)   

                                                                              # عمومی

                                                                              # ویژه (ICU, CCU, دیالیز)

                                             B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg پزشکان غیر خانواده

                                             B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg پزشکان پزشکی قانونی

                  

                    * پزشکان متخصص:       B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg قلب و عروق

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg داخلی

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg نفرولوژیست

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg نورولوژیست

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg غدد

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg چشم

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg ورزش

                                                    B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg طب اورژانس

                     * کارشناسان تغذیه

                     * کارشناسان طب کار

                     * کارشناسان روانشناس

                     * کارشناسان ترک سیگار و اعتیاد

                     * کارشناسان پرستار

2- برنامه ها و مطالب آموزشی :

                     * برنامه های آموزشی :          B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg  حضوری

                                                             B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg غیرحضوری

                               

                     * مطالب آموزشی :               B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg عموم مردم

                                                             B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg پرسنل:       گایدلاین اروپایی پیشگیری و کنترل فشارخون 2013
                                                                                                         

                                                                                     گایدلاین چربی خون ATPIII

                                                                                     گایدلاین فشارخون JNC7

3- بسته های خدمتی:

                     * دستورالعمل ها:        B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg فشارخون بالا

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg دیابت و سندروم متابولیک

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg بیماری مزمن کلیه

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg اختلال چربی خون (دیس لیپیدمی)

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg stroke و بیماری ترومبوامبولیک

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg نارسایی قلبی

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg چاقی

                                                   B9f05yzlGKtPaJf1VpDCKf0d601EflTfwF6Zpd5OrHMpgAAAABJRU5ErkJggg بیماری عروق کرونر

4- برنامه های راهبردی عملیاتی

* برنامه عملیاتی قلب استان فارس بین سال های 1392- 1396

5- پایش و ارزشیابی

* شاخص های ارزشیابی برنامه قلب و عروق

6- کارنامه پژوهشی