معرفی واحد

کمیته HSRمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات، مسایل اجرایی طراحی شده است. تحقیق در سیستم بهداشتی درمانی(Health System Research) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.

 

اهداف این کمیته:

          1- ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات در نظام سلامت و تحقیقات در نظام بهداشتی

          2- حمایت از پژوهشگران و تصمیم‏گیری آنان در تمام سطوح بهداشتی با افزایش کارایی و بهبود وضعیت بهداشتی گیرندگان خدمات بهداشتی

          3- توانمند سازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت بهداشتی در پژوهش

          4- ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

          5- فراهم آوردن فرصت مناسب جهت انتشار، ارایه و به کارگیری نتایج حاصل از پژوهش‏های انجام شده

 

ویژگی این کمیته:

          1- مشارکت در تعیین اولویت‏های تحقیقاتی نظام سلامت کشور با همکاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

          2- حمایت از انجام تحقیقات کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

          3- مدیریت پژوهش‏های انجام شده از جمله:

          4- دریافت پروپوزال طرح‏های تحقیقاتی از محققين مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

          5- کارشناسی دقیق طرح‏های تحقیقاتی پیشنهادی از جنبه‏های علمی، متدولوژی، اخلاق و بودجه

          6- ارایه خلاصه پروپوزال طرح‏های تحقیقاتی کارشناسی شده در شورای پژوهشی معاونت و بررسی مقدماتی آنان

          7- ارسال پروپوزال‏های تایید شده و داوری شده به معاونت پژوهشی دانشگاه

          8- پی‏گیری انعقاد قرارداد با مجریان طرح‏های مصوب شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

          9- دریافت گزارش پیشرفت و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب

          10- کارشناسی دقیق گزارشات ارسال شده

          11- مشارکت در برگزاری کارگاه‏های آموزشی مرتبط  • *

     رعايت موازين اخلاقي ، حقوقي و فقهي ١ ، در پژوهشهاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه كه انسان بعنوان آزمودني در آنها مورد تحقيق قرار مي گيرد. 

  • *

    پيش گيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاقي كه توسط محققين خارجي در داخل كشور به اجراء درخواهد آمد

  • *

    معرفي يك نماينده از سوي كميته جهت شركت در جلسات مرتبط با اخلاق در پژوهشهاي علوم سازمان جهاني بهداشت ، سازمان CLOMS ، زيستي كه توسط سازمانهاي بين المللي (نظير يونسكو كنفرانس اسلامي ، ... ) برگزار مي گردد (پژوهشهاي علوم زيستي مطابق تعريف سازمان جهاني بهداشت شامل پژوهشهاي مربوط به آن دسته از علومي است كه موضوع تحقيق آنها انسان مي باشد مثل پژوهشهاي پزشكي ، زيست شناختي ، ژنتيك و ...).