معرفی واحد

مهندسی بهداشت حرفه‌ای (به انگلیسی: Occupational Health Engineering) یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار.


اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف کلی بهداشت حرفهای را می توان بدین ترتیب نام برد :

۱- ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

۲- پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی

۳- جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار

۴- انتخاب کارگر مناسب که از لحاظ جسمی و روانی متناسب با کار باشد

   • سلامت محیط کار

    شواهد نشان می‌دهد افرادي كه كنترل بيشتري بر كارهايشان دارند از سلامت بهتري برخوردارند و همچنين دادن فرصت مشاركت به كاركنان در تصمیم گیری‌های سازماني فرصت ارتقا و بهبود و مهارت‌ها، حمایت‌های اجتماعي در محيط كار و روابط با همكاران و سرپرستان ، دريافت پاداش‌های به موقع و مناسب از ديگر عوامل تعيين كننده سلامتي در محيط كار محسوب می‌شود.