معرفی واحد بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه اي

علمی است که شناسائی، اندازه گیری و مقایسه با استاندارد و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی، فیزیکی،بیولوزیکی، مکانیکی و روانیکه روی سلامتی کارگران یا شاغلین اثر میگذارد را به عهده دارد.


اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف کلی بهداشت حرفهای را می توان بدین ترتیب نام برد :

۱- ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

۲- پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی

۳- جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار

۴- انتخاب کارگر مناسب که از لحاظ جسمی و روانی متناسب با کار باشد.