معرفی واحد

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است.

به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:

  - ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای اصلاح و بهبود شیوه های زندگی سالم

  - افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

  - فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف • * (2085)

  مدرسه مروج سلامت = دستیابی به سلامت دانش آموزان ، والدین و آموزگاران در تمامی ابعاد

 • * (1135)

  در مدرسه مروج سلامت امکان مشارکت دانش آموزان خانواده و جامعه فراهم است

 • * (3320)

  یادگیری و تجارب در مدرسه دانش آموزان را برای رسیدن به سلامت کامل کمک می کند

 • * (3822)

  مدارس فعال ، شهروندان فعال می سازد

 • * (3047)

  ارائه مؤثر آموزش سلامت به نوجوانان ، وظیفه ای است که هم اکنون برگردن ماست