معرفی واحد

HEALTH MONITORING CENTER

این واحد زیر مجموعه معاونت بهداشت دانشگاه و زیر نظر مستقیم معاونت فعالیت می نماید. نقش این مرکزاز دیدگاه ریاست محترم دانشگاه بدین شرح می باشد :

  • مرکز پایش مراقبتهای بهداشتی  (HMC ) مغز سیستم بهداشتی است.
  • مرکز پایش مراقبتهای بهداشتی (HMC ) باید پررونق باشد.
  • شاخص های محدود و قابل پایش در HMC    اولویت بندی و تعیین گردد.
  • تحلیل شاخص ها در   HMC    با مشارکت مسوولان استانی و شهرستانی انجام گیرد.
  • اعتبار اطلاعات در  HMC   مورد سنجش و راستی آزمایی  قرار گیرد.

ضرورت استقرارو راه اندازی واحد HMC از دید گاه معاونت بهداشتی دانشگاه  :

پایش مقوله سلامت و مراقبت هایی که حوزه معاونت بهداشتی برای ارتقاء سلامت انجام می دهد ، از اهداف اصلی راه اندازی مرکز پایش سلامتHMC است.

* کار پایش در سامانه های متعددی در معاونت بهداشتی در حال انجام است و هر واحد به صورت تخصصی کار خود را پیگیری و نظارت می کند، اما نیاز به راه اندازی یک مرکز برای ایجاد هماهنگی و پایش بین شاخص ها و نرم افزارها بود، که بتوان به صورت کلی به مقوله سلامت نگاه کرد.

مرکز پایش سلامت به عنوان مرکز بالاتر، نقش هماهنگی بین مراکز و پایش نرم افزار های مراقبت ها  و سلامت مردم را انجام می دهد.

هدف کلی ایجاد و استقرار این واحد :

جمع آوری استانداردهای ارایه خدمات بهداشتی و پایش شاخص ها در دو حیطه وضعیت سلامت جامعه  و ارائه خدمات بهداشتی دانست.