معرفی واحد

1- ارزيابي طرح هاي تحقيقاتي

2- اولويت دار بودن عنوان

3- داوري طرح هاي تحقيقاتي

4- ارسال پروپوزال ها براي داوري

5- رفع اشكال طرح ها تحقيقاتي

6-مشاوره با داوران

7- ارسال طرح هاي تصويب شده به معاونت پژوهشي

8- در صورت تصويب پروپوزال از سوي معاونت پژوهشي، ارسال فرم قرارداد به مجري و بالعكس

9- همكاري در جهت استاندارد نمودن گزارش عملكرد و ارسال آن به معاونت پژوهشينتايج حاصل از انجام طرح هاي تحقيقاتي در سيستم بهداشتي، اطلاعات لازم راجهت رفع نواقص و همچنين بر طرف نمودن مشكلات در اختيار مديران و مسولين قرار خواهد داد. مديران و برنامه ريزان مربوطه با استفاده از اين آمار و ارقام به صورت مبنا وضعيت موجود را در سيستم مورد ارزيابي قرار خواهند داد و همچنين با ارايه شاخص هاي دقيق از سوي مجريانطرح هاي تحقيقاتي كمبود ها و همچنين راهكارهاي مناسب را جهت ارايه خدمات به مراكز و همچنين رفع مشكلات بهداشتي در اختيار مسولين قرار خواهند داد  • *

     رعايت موازين اخلاقي ، حقوقي و فقهي ١ ، در پژوهشهاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه كه انسان بعنوان آزمودني در آنها مورد تحقيق قرار مي گيرد. 

  • *

    پيش گيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاقي كه توسط محققين خارجي در داخل كشور به اجراء درخواهد آمد

  • *

    معرفي يك نماينده از سوي كميته جهت شركت در جلسات مرتبط با اخلاق در پژوهشهاي علوم سازمان جهاني بهداشت ، سازمان CLOMS ، زيستي كه توسط سازمانهاي بين المللي (نظير يونسكو كنفرانس اسلامي ، ... ) برگزار مي گردد (پژوهشهاي علوم زيستي مطابق تعريف سازمان جهاني بهداشت شامل پژوهشهاي مربوط به آن دسته از علومي است كه موضوع تحقيق آنها انسان مي باشد مثل پژوهشهاي پزشكي ، زيست شناختي ، ژنتيك و ...).