کتابخانه الکترونیک واحد واحد توسعه شبکه و ارتقاءسلامت

 

 

 

عناوين كتابهاي قابل دانلود

 تامین،نگهداری وتعمیرتجهیزات پزشکی ویژه واحدهای بهداشتی  New 1x1x

طرح تكريم ارباب رجوع درخانه هاي بهداشت

 طرح تكريم ارباب رجوع درمراكز شهرستان

 طرح تكريم  ارباب رجوع درمراكز شهري

دانلودجلداول کتاب ICD10New 1x1x

دانلود جلد دوم کتاب ICD10 New 1x1x

 

 Border

کتاب نظام شبکه ویژه آموزش به بهورزانNew 1x1x

کتاب شناسایی جمعیتی وزیست محیطی روستا ویژه آموزش به بهورزانNew 1x1x

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشیNew 1x1x

مقاله نیازسنجی آموزشی وشیوه انجام کار  New 1x1x

كتاب كار سلامت مادران ويژه بهورز

كتاب آمار ويژه بهورز

كتاب كار ايمن سازي ويژه بهورز

كتاب امور اداري و تعاملات سازماني ويژه بهورز

كتاب روش تحقيق ويژه بهورز

گاهنامه پزشك خانواده شماره 1

كتاب غيرواگيرويژه بهورز

كتاب راهنماي مشاوره خانواده(ويژه كاركنان بهداشتي)

كتاب واگير ويژه بهورز(پايه يك)

كتاب واگير ويژه بهورز(پايه دو)

 

عناوين كتابهاي موجود(غيرقابل دانلود)

كتاب درمانهاي ساده علامتي ويژه بهورزان چاپ 1384

كتاب كمكهاي اوليه ويژه بهورزان 1385

كتاب مقابله با بلايا ويژه بهورزان 1385

كتاب معارف ويژه بهورزان 1385

كتابچه آموزشي سوء مصرف مواد ويژه بهورزان(باهمكاري واحد بهداشت محيط)چاپ پائيز 1386

کتاب بهداشت حرفه اي ويژه بهورزان (با همكاري واحد بهداشت حرفه اي(تابستان 1386)

كتابچه آموزشي سلامت زنان ويژه بهورزان(با همكاري واحد بهداشت خانواده)پائيز 1386