گزارش عملکرد واحد آموزش سلامت

 

* شاخص‌های عملکرد سال 1392